हरभरा बाजार भाव

NEW आजचे हरभरा बाजार भाव 23 फेब्रुवारी 2024 harbhara Bajar bhav

पुणे
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 43
कमीत कमी दर: 6600
जास्तीत जास्त दर: 7500
सर्वसाधारण दर: 7050

माजलगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 631
कमीत कमी दर: 5100
जास्तीत जास्त दर: 5841
सर्वसाधारण दर: 5700

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 19
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5500
सर्वसाधारण दर: 5500

पैठण
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5500
सर्वसाधारण दर: 5500

चाळीसगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 50
कमीत कमी दर: 4701
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 5100

भोकर
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 81
कमीत कमी दर: 5401
जास्तीत जास्त दर: 5681
सर्वसाधारण दर: 5541

हिंगोली
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 506
कमीत कमी दर: 5600
जास्तीत जास्त दर: 6055
सर्वसाधारण दर: 5827

कारंजा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 1600
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 6110
सर्वसाधारण दर: 5500

करमाळा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 39
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5851
सर्वसाधारण दर: 5770

परळी-वैजनाथ
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 202
कमीत कमी दर: 5725
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5750

नवापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5000
सर्वसाधारण दर: 5000

राजूरा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 325
कमीत कमी दर: 5410
जास्तीत जास्त दर: 5600
सर्वसाधारण दर: 5525

आष्टी (वर्धा)
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 110
कमीत कमी दर: 5300
जास्तीत जास्त दर: 5760
सर्वसाधारण दर: 5600

मालेगाव (वाशिम)
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 260
कमीत कमी दर: 5400
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5600

राहता
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 8
कमीत कमी दर: 5451
जास्तीत जास्त दर: 5801
सर्वसाधारण दर: 5665

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: बोल्ड
आवक: 28
कमीत कमी दर: 8100
जास्तीत जास्त दर: 8100
सर्वसाधारण दर: 8100

चोपडा
शेतमाल: हरभरा
जात: बोल्ड
आवक: 600
कमीत कमी दर: 7800
जास्तीत जास्त दर: 8401
सर्वसाधारण दर: 8000

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 323
कमीत कमी दर: 5300
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5750

जलगाव – मसावत
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 9
कमीत कमी दर: 5650
जास्तीत जास्त दर: 5650
सर्वसाधारण दर: 5650

चोपडा
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 300
कमीत कमी दर: 5652
जास्तीत जास्त दर: 6126
सर्वसाधारण दर: 5800

चिखली
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 295
कमीत कमी दर: 5301
जास्तीत जास्त दर: 5831
सर्वसाधारण दर: 5566

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 60
कमीत कमी दर: 5350
जास्तीत जास्त दर: 5750
सर्वसाधारण दर: 5550

अमळनेर
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 3000
कमीत कमी दर: 5451
जास्तीत जास्त दर: 6121
सर्वसाधारण दर: 6121

मलकापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 685
कमीत कमी दर: 5300
जास्तीत जास्त दर: 5930
सर्वसाधारण दर: 5610

दिग्रस
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 85
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5685
सर्वसाधारण दर: 5595

साक्री
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 3
कमीत कमी दर: 6666
जास्तीत जास्त दर: 6666
सर्वसाधारण दर: 6666

सोलापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: गरडा
आवक: 36
कमीत कमी दर: 5820
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 5870

धुळे
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 130
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 5525
सर्वसाधारण दर: 5405

कल्याण
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 6600
जास्तीत जास्त दर: 6800
सर्वसाधारण दर: 6700

धरणगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 85
कमीत कमी दर: 5335
जास्तीत जास्त दर: 6055
सर्वसाधारण दर: 5745

कुर्डवाडी
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 35
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5150

चोपडा
शेतमाल: हरभरा
जात: जंबु
आवक: 150
कमीत कमी दर: 10000
जास्तीत जास्त दर: 12776
सर्वसाधारण दर: 12400

जालना
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 12
कमीत कमी दर: 7900
जास्तीत जास्त दर: 12500
सर्वसाधारण दर: 12500

अकोला
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 39
कमीत कमी दर: 10150
जास्तीत जास्त दर: 12025
सर्वसाधारण दर: 11700

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 50
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 6200
सर्वसाधारण दर: 6200

जामखेड
शेतमाल: हरभरा
जात: काट्या
आवक: 12
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5700
सर्वसाधारण दर: 5600

तुळजापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: काट्या
आवक: 50
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5750

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 67
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5750
सर्वसाधारण दर: 5625

जिंतूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 56
कमीत कमी दर: 5700
जास्तीत जास्त दर: 5775
सर्वसाधारण दर: 5745

शेवगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 35
कमीत कमी दर: 5725
जास्तीत जास्त दर: 5725
सर्वसाधारण दर: 5725

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 7
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5000
सर्वसाधारण दर: 5000

वरोरा-शेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 285
कमीत कमी दर: 5440
जास्तीत जास्त दर: 5600
सर्वसाधारण दर: 5500

मंठा
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 63
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5600
सर्वसाधारण दर: 5500

औसा
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 851
कमीत कमी दर: 5800
जास्तीत जास्त दर: 6201
सर्वसाधारण दर: 6014

निलंगा
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 200
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5901
सर्वसाधारण दर: 5800

चाकूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 32
कमीत कमी दर: 5700
जास्तीत जास्त दर: 5925
सर्वसाधारण दर: 5827

औराद शहाजानी
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 166
कमीत कमी दर: 6101
जास्तीत जास्त दर: 6269
सर्वसाधारण दर: 6185

मुरुम
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 477
कमीत कमी दर: 5901
जास्तीत जास्त दर: 6501
सर्वसाधारण दर: 6201

उमरखेड
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 220
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 5500
सर्वसाधारण दर: 5300

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 930
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 5500
सर्वसाधारण दर: 5300

चिमुर
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 50
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5600
सर्वसाधारण दर: 5550

जालना
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 893
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5906
सर्वसाधारण दर: 5700

अकोला
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1344
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 6500
सर्वसाधारण दर: 6000

अमरावती
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 5670
कमीत कमी दर: 5150
जास्तीत जास्त दर: 6400
सर्वसाधारण दर: 5775

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 5511
जास्तीत जास्त दर: 5511
सर्वसाधारण दर: 5511

यवतमाळ
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 475
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 5790
सर्वसाधारण दर: 5245

नागपूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 3816
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 5840
सर्वसाधारण दर: 5680

हिंगणघाट
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 9077
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 5860
सर्वसाधारण दर: 4700

मुंबई
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 614
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 7300

मुर्तीजापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1400
कमीत कमी दर: 5820
जास्तीत जास्त दर: 6275
सर्वसाधारण दर: 6105

जामखेड
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 17
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5600
सर्वसाधारण दर: 5550

कोपरगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 222
कमीत कमी दर: 5663
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 5800

गेवराई
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 19
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 5400
सर्वसाधारण दर: 5400

परतूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 28
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5705
सर्वसाधारण दर: 5650

चांदूर बझार
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1914
कमीत कमी दर: 5550
जास्तीत जास्त दर: 6200
सर्वसाधारण दर: 5950

देउळगाव राजा
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 25
कमीत कमी दर: 5300
जास्तीत जास्त दर: 5500
सर्वसाधारण दर: 5400

मेहकर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 330
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5705
सर्वसाधारण दर: 5500

नांदगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 18
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 6421
सर्वसाधारण दर: 5350

तासगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 24
कमीत कमी दर: 5560
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5700

किल्ले धारुर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 75
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 5680
सर्वसाधारण दर: 5630

सेनगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 22
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 5700
सर्वसाधारण दर: 5500

पाथरी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 5600
जास्तीत जास्त दर: 5700
सर्वसाधारण दर: 5676

काटोल
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 185
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 5616
सर्वसाधारण दर: 5450

सिंदी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 430
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 5615
सर्वसाधारण दर: 5440

देवळा
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 6105
जास्तीत जास्त दर: 6105
सर्वसाधारण दर: 6105

जळकोट
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 112
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5400
सर्वसाधारण दर: 5200

दुधणी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 64
कमीत कमी दर: 5800
जास्तीत जास्त दर: 6465
सर्वसाधारण दर: 6150

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: नं. १
आवक: 13
कमीत कमी दर: 8855
जास्तीत जास्त दर: 8855
सर्वसाधारण दर: 8855

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *