हरभरा बाजार भाव

NEW आजचे हरभरा बाजार भाव 22 फेब्रुवारी 2024 harbhara Bajar bhav

पुणे
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 42
कमीत कमी दर: 6700
जास्तीत जास्त दर: 7500
सर्वसाधारण दर: 7100

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 12
कमीत कमी दर: 5100
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 5700

चाळीसगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 15
कमीत कमी दर: 3300
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5280

हिंगोली
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 532
कमीत कमी दर: 5550
जास्तीत जास्त दर: 5995
सर्वसाधारण दर: 5772

कारंजा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 1400
कमीत कमी दर: 5255
जास्तीत जास्त दर: 6150
सर्वसाधारण दर: 5625

परळी-वैजनाथ
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 60
कमीत कमी दर: 5750
जास्तीत जास्त दर: 5751
सर्वसाधारण दर: 5750

कोरेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 20
कमीत कमी दर: 5700
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5750

राहता
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 12
कमीत कमी दर: 5556
जास्तीत जास्त दर: 5651
सर्वसाधारण दर: 5600

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: बोल्ड
आवक: 67
कमीत कमी दर: 7700
जास्तीत जास्त दर: 8200
सर्वसाधारण दर: 8000

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 141
कमीत कमी दर: 5350
जास्तीत जास्त दर: 5865
सर्वसाधारण दर: 5750

चिखली
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 240
कमीत कमी दर: 5250
जास्तीत जास्त दर: 5925
सर्वसाधारण दर: 5587

वाशीम
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 1500
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 6201
सर्वसाधारण दर: 6000

पारोळा
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 120
कमीत कमी दर: 5615
जास्तीत जास्त दर: 8801
सर्वसाधारण दर: 5765

सोलापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: गरडा
आवक: 57
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 6170
सर्वसाधारण दर: 5900

पुर्णा
शेतमाल: हरभरा
जात: गरडा
आवक: 40
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5700
सर्वसाधारण दर: 5680

अकोला
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 10
कमीत कमी दर: 8570
जास्तीत जास्त दर: 8950
सर्वसाधारण दर: 8760

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 76
कमीत कमी दर: 6200
जास्तीत जास्त दर: 6200
सर्वसाधारण दर: 6200

मालेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: काट्या
आवक: 15
कमीत कमी दर: 4601
जास्तीत जास्त दर: 6030
सर्वसाधारण दर: 5100

तुळजापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: काट्या
आवक: 80
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5750

धुळे
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 28
कमीत कमी दर: 5400
जास्तीत जास्त दर: 5425
सर्वसाधारण दर: 5420

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 47
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5750
सर्वसाधारण दर: 5625

जिंतूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 27
कमीत कमी दर: 5762
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5780

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5000
सर्वसाधारण दर: 5000

वरोरा-शेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 510
कमीत कमी दर: 5425
जास्तीत जास्त दर: 5700
सर्वसाधारण दर: 5500

गंगापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 11
कमीत कमी दर: 3382
जास्तीत जास्त दर: 5444
सर्वसाधारण दर: 4413

औराद शहाजानी
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 153
कमीत कमी दर: 6180
जास्तीत जास्त दर: 6340
सर्वसाधारण दर: 6260

मुरुम
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 372
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 6600
सर्वसाधारण दर: 6050

उमरखेड
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 240
कमीत कमी दर: 4800
जास्तीत जास्त दर: 5200
सर्वसाधारण दर: 5000

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 810
कमीत कमी दर: 4800
जास्तीत जास्त दर: 5200
सर्वसाधारण दर: 5000

भद्रावती
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 237
कमीत कमी दर: 5580
जास्तीत जास्त दर: 5630
सर्वसाधारण दर: 5605

अकोला
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1422
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 6495
सर्वसाधारण दर: 5855

अमरावती
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 4720
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 6250
सर्वसाधारण दर: 5725

यवतमाळ
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 103
कमीत कमी दर: 4680
जास्तीत जास्त दर: 5595
सर्वसाधारण दर: 5137

नागपूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 3198
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5840
सर्वसाधारण दर: 5630

मुंबई
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1179
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 7300

गेवराई
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 7
कमीत कमी दर: 4450
जास्तीत जास्त दर: 5734
सर्वसाधारण दर: 5100

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 5600
सर्वसाधारण दर: 5225

परतूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 65
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5731
सर्वसाधारण दर: 5700

देउळगाव राजा
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5500
सर्वसाधारण दर: 5500

मेहकर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 260
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5550

नांदगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 25
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 6240
सर्वसाधारण दर: 6210

मंगळवेढा
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 109
कमीत कमी दर: 5700
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5800

काटोल
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 115
कमीत कमी दर: 5201
जास्तीत जास्त दर: 5645
सर्वसाधारण दर: 5450

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 506
कमीत कमी दर: 5250
जास्तीत जास्त दर: 5750
सर्वसाधारण दर: 5400

देवळा
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 4280
जास्तीत जास्त दर: 4805
सर्वसाधारण दर: 4375

दुधणी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 91
कमीत कमी दर: 5800
जास्तीत जास्त दर: 6600
सर्वसाधारण दर: 6200

देवणी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 25
कमीत कमी दर: 5900
जास्तीत जास्त दर: 6140
सर्वसाधारण दर: 6020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *