हरभरा बाजार भाव

NEW आजचे हरभरा बाजार भाव 20 जानेवारी 2024 harbhara Bajar bhav

पुणे
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 40
कमीत कमी दर: 6200
जास्तीत जास्त दर: 7200
सर्वसाधारण दर: 6700

बार्शी
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 2
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4600

रिसोड
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 10
कमीत कमी दर: 4870
जास्तीत जास्त दर: 5000
सर्वसाधारण दर: 4950

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4000
सर्वसाधारण दर: 4000

चिखली
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 5
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 5000
सर्वसाधारण दर: 4850

मलकापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 3
कमीत कमी दर: 3700
जास्तीत जास्त दर: 4675
सर्वसाधारण दर: 4625

सोलापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: गरडा
आवक: 8
कमीत कमी दर: 5255
जास्तीत जास्त दर: 5420
सर्वसाधारण दर: 5420

अक्कलकोट
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 85
कमीत कमी दर: 5454
जास्तीत जास्त दर: 5700
सर्वसाधारण दर: 5650

मालेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: काट्या
आवक: 4
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4725
सर्वसाधारण दर: 4371

लातूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 399
कमीत कमी दर: 4900
जास्तीत जास्त दर: 5741
सर्वसाधारण दर: 5650

धुळे
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 4505
जास्तीत जास्त दर: 4900
सर्वसाधारण दर: 4800

तेल्हारा
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 15
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 5100
सर्वसाधारण दर: 5040

औराद शहाजानी
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 4901
जास्तीत जास्त दर: 5651
सर्वसाधारण दर: 5276

मुरुम
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 45
कमीत कमी दर: 5478
जास्तीत जास्त दर: 5775
सर्वसाधारण दर: 5627

जालना
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 3500
जास्तीत जास्त दर: 4900
सर्वसाधारण दर: 4500

अकोला
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 94
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 5290
सर्वसाधारण दर: 5000

अमरावती
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 4800
जास्तीत जास्त दर: 5050
सर्वसाधारण दर: 4925

नागपूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 84
कमीत कमी दर: 5225
जास्तीत जास्त दर: 5346
सर्वसाधारण दर: 5316

हिंगणघाट
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 89
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 5300
सर्वसाधारण दर: 4600

उमरेड
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 5160
सर्वसाधारण दर: 4800

किल्ले धारुर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 5071
जास्तीत जास्त दर: 5251
सर्वसाधारण दर: 5071

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 5100
जास्तीत जास्त दर: 5100
सर्वसाधारण दर: 5100

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *