हरभरा बाजार भाव

NEW आजचे हरभरा बाजार भाव 16 फेब्रुवारी 2024 harbhara Bajar bhav

पुणे
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 43
कमीत कमी दर: 6200
जास्तीत जास्त दर: 7400
सर्वसाधारण दर: 6800

दोंडाईचा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 151
कमीत कमी दर: 2550
जास्तीत जास्त दर: 6152
सर्वसाधारण दर: 4775

भोकर
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 37
कमीत कमी दर: 5100
जास्तीत जास्त दर: 5311
सर्वसाधारण दर: 5205

हिंगोली
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 355
कमीत कमी दर: 5610
जास्तीत जास्त दर: 6050
सर्वसाधारण दर: 5830

कारंजा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 450
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 6600
सर्वसाधारण दर: 5950

करमाळा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 57
कमीत कमी दर: 5700
जास्तीत जास्त दर: 6151
सर्वसाधारण दर: 6000

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: बोल्ड
आवक: 13
कमीत कमी दर: 7600
जास्तीत जास्त दर: 7800
सर्वसाधारण दर: 7700

दोंडाईचा
शेतमाल: हरभरा
जात: बोल्ड
आवक: 20
कमीत कमी दर: 9532
जास्तीत जास्त दर: 10052
सर्वसाधारण दर: 9800

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 259
कमीत कमी दर: 5700
जास्तीत जास्त दर: 6785
सर्वसाधारण दर: 6400

जलगाव – मसावत
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 11
कमीत कमी दर: 6300
जास्तीत जास्त दर: 6300
सर्वसाधारण दर: 6300

चिखली
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 201
कमीत कमी दर: 4800
जास्तीत जास्त दर: 5650
सर्वसाधारण दर: 5225

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 60
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 5700
सर्वसाधारण दर: 5500

नेर परसोपंत
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 13
कमीत कमी दर: 5670
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5735

सोलापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: गरडा
आवक: 40
कमीत कमी दर: 5855
जास्तीत जास्त दर: 6185
सर्वसाधारण दर: 6000

पुर्णा
शेतमाल: हरभरा
जात: गरडा
आवक: 50
कमीत कमी दर: 5619
जास्तीत जास्त दर: 5915
सर्वसाधारण दर: 5850

धुळे
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 60
कमीत कमी दर: 5750
जास्तीत जास्त दर: 6100
सर्वसाधारण दर: 5750

अक्कलकोट
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 326
कमीत कमी दर: 6200
जास्तीत जास्त दर: 6576
सर्वसाधारण दर: 6400

कल्याण
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 5600
जास्तीत जास्त दर: 6100
सर्वसाधारण दर: 5900

अकोला
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 15
कमीत कमी दर: 8150
जास्तीत जास्त दर: 12805
सर्वसाधारण दर: 10477

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 6
कमीत कमी दर: 5700
जास्तीत जास्त दर: 5700
सर्वसाधारण दर: 5700

बुलढाणा
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 260
कमीत कमी दर: 12000
जास्तीत जास्त दर: 13500
सर्वसाधारण दर: 12800

तुळजापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: काट्या
आवक: 60
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5750

जिंतूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 5900
जास्तीत जास्त दर: 5925
सर्वसाधारण दर: 5905

वरोरा-शेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 300
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 5650
सर्वसाधारण दर: 5450

वरोरा-खांबाडा
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 769
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5740
सर्वसाधारण दर: 5400

दौंड-यवत
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 5400
जास्तीत जास्त दर: 5400
सर्वसाधारण दर: 5400

औराद शहाजानी
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 273
कमीत कमी दर: 5931
जास्तीत जास्त दर: 6199
सर्वसाधारण दर: 6065

बुलढाणा
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 40
कमीत कमी दर: 5400
जास्तीत जास्त दर: 5600
सर्वसाधारण दर: 5500

उमरखेड
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 340
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4800
सर्वसाधारण दर: 4700

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4800
सर्वसाधारण दर: 4700

जालना
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 719
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5775
सर्वसाधारण दर: 5500

अकोला
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 604
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 6800
सर्वसाधारण दर: 6090

अमरावती
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1776
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 6655
सर्वसाधारण दर: 6327

यवतमाळ
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 54
कमीत कमी दर: 4680
जास्तीत जास्त दर: 5635
सर्वसाधारण दर: 5157

नागपूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 561
कमीत कमी दर: 5350
जास्तीत जास्त दर: 5850
सर्वसाधारण दर: 5725

हिंगणघाट
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 4480
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 5890
सर्वसाधारण दर: 5000

मुंबई
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1171
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 7300

मुर्तीजापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 400
कमीत कमी दर: 6250
जास्तीत जास्त दर: 6625
सर्वसाधारण दर: 6525

अजनगाव सुर्जी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 94
कमीत कमी दर: 5400
जास्तीत जास्त दर: 6200
सर्वसाधारण दर: 5900

कोपरगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 272
कमीत कमी दर: 5300
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5728

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 5300
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5700

चांदूर बझार
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 312
कमीत कमी दर: 5550
जास्तीत जास्त दर: 6250
सर्वसाधारण दर: 5800

वरोरा
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1419
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5500

यावल
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 37
कमीत कमी दर: 4770
जास्तीत जास्त दर: 5550
सर्वसाधारण दर: 5350

तासगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 5560
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5740

वैजापूर- शिऊर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 23
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 5951
सर्वसाधारण दर: 5600

सेनगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 55
कमीत कमी दर: 5100
जास्तीत जास्त दर: 5700
सर्वसाधारण दर: 5500

काटोल
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 25
कमीत कमी दर: 5400
जास्तीत जास्त दर: 5600
सर्वसाधारण दर: 5500

सिंदी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 78
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5605
सर्वसाधारण दर: 5560

देवळा
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 5775
सर्वसाधारण दर: 4425

दुधणी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 57
कमीत कमी दर: 6100
जास्तीत जास्त दर: 6600
सर्वसाधारण दर: 6350

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *