हरभरा बाजार भाव

NEW आजचे हरभरा बाजार भाव 15 जानेवारी 2024 harbhara Bajar bhav

पुणे
शेतमाल: हरभरा

जात: क्विंटल
आवक: 42
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 7200
सर्वसाधारण दर: 6850

बार्शी
शेतमाल: हरभरा

जात: क्विंटल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4675
सर्वसाधारण दर: 4600

कारंजा
शेतमाल: हरभरा

जात: क्विंटल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 4650
जास्तीत जास्त दर: 5150
सर्वसाधारण दर: 4975

अकोला
शेतमाल: हरभरा
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 50
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 5445
सर्वसाधारण दर: 4900

अमरावती
शेतमाल: हरभरा
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 57
कमीत कमी दर: 4800
जास्तीत जास्त दर: 5150
सर्वसाधारण दर: 4975

यवतमाळ
शेतमाल: हरभरा
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4000
सर्वसाधारण दर: 4000

काटोल
शेतमाल: हरभरा
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 16
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 5000
सर्वसाधारण दर: 4550

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: हरभरा
लोकल
जात: क्विंटल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 5100
जास्तीत जास्त दर: 5100
सर्वसाधारण दर: 5100

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *