हरभरा बाजार भाव

NEW आजचे हरभरा बाजार भाव 13 फेब्रुवारी 2024 harbhara Bajar bhav

शहादा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 68
कमीत कमी दर: 5799
जास्तीत जास्त दर: 10301
सर्वसाधारण दर: 9901

पुणे
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 42
कमीत कमी दर: 6200
जास्तीत जास्त दर: 7200
सर्वसाधारण दर: 6700

दोंडाईचा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 237
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 6550
सर्वसाधारण दर: 6401

बार्शी
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 124
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 6450
सर्वसाधारण दर: 6411

बार्शी -वैराग
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 5
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 6502
सर्वसाधारण दर: 4000

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 14
कमीत कमी दर: 5401
जास्तीत जास्त दर: 6325
सर्वसाधारण दर: 6000

भोकर
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 4
कमीत कमी दर: 5690
जास्तीत जास्त दर: 5781
सर्वसाधारण दर: 5736

हिंगोली
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 150
कमीत कमी दर: 5800
जास्तीत जास्त दर: 6300
सर्वसाधारण दर: 6050

कारंजा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 450
कमीत कमी दर: 5300
जास्तीत जास्त दर: 6525
सर्वसाधारण दर: 6000

करमाळा
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 20
कमीत कमी दर: 6251
जास्तीत जास्त दर: 6401
सर्वसाधारण दर: 6351

मालेगाव (वाशिम)
शेतमाल: हरभरा
जात: —
आवक: 41
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 6200
सर्वसाधारण दर: 5800

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: बोल्ड
आवक: 7
कमीत कमी दर: 10000
जास्तीत जास्त दर: 10000
सर्वसाधारण दर: 10000

चोपडा
शेतमाल: हरभरा
जात: बोल्ड
आवक: 450
कमीत कमी दर: 10151
जास्तीत जास्त दर: 10600
सर्वसाधारण दर: 10300

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 498
कमीत कमी दर: 5600
जास्तीत जास्त दर: 7000
सर्वसाधारण दर: 6700

जलगाव – मसावत
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 9
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 6000

चोपडा
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 400
कमीत कमी दर: 6251
जास्तीत जास्त दर: 6600
सर्वसाधारण दर: 6300

चिखली
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 106
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 6251
सर्वसाधारण दर: 5875

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 60
कमीत कमी दर: 5700
जास्तीत जास्त दर: 6100
सर्वसाधारण दर: 5880

नेर परसोपंत
शेतमाल: हरभरा
जात: चाफा
आवक: 5
कमीत कमी दर: 5900
जास्तीत जास्त दर: 5900
सर्वसाधारण दर: 5900

सोलापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: गरडा
आवक: 95
कमीत कमी दर: 6180
जास्तीत जास्त दर: 6585
सर्वसाधारण दर: 6300

धुळे
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 4900
जास्तीत जास्त दर: 6135
सर्वसाधारण दर: 6030

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 18
कमीत कमी दर: 5900
जास्तीत जास्त दर: 6311
सर्वसाधारण दर: 6150

कल्याण
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 5700
जास्तीत जास्त दर: 6200
सर्वसाधारण दर: 5950

धरणगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 12
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 6430
सर्वसाधारण दर: 6200

यावल
शेतमाल: हरभरा
जात: हायब्रीड
आवक: 28
कमीत कमी दर: 4550
जास्तीत जास्त दर: 5220
सर्वसाधारण दर: 5030

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 41
कमीत कमी दर: 6700
जास्तीत जास्त दर: 7300
सर्वसाधारण दर: 7000

चोपडा
शेतमाल: हरभरा
जात: काबुली
आवक: 25
कमीत कमी दर: 7201
जास्तीत जास्त दर: 7201
सर्वसाधारण दर: 7201

मालेगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: काट्या
आवक: 10
कमीत कमी दर: 4412
जास्तीत जास्त दर: 6752
सर्वसाधारण दर: 5901

तुळजापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: काट्या
आवक: 45
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 6266
सर्वसाधारण दर: 6000

जळगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 21
कमीत कमी दर: 7700
जास्तीत जास्त दर: 8000
सर्वसाधारण दर: 8000

दौंड-केडगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 67
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 6700
सर्वसाधारण दर: 5800

औराद शहाजानी
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 190
कमीत कमी दर: 6540
जास्तीत जास्त दर: 6880
सर्वसाधारण दर: 6710

मुरुम
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 520
कमीत कमी दर: 6001
जास्तीत जास्त दर: 6951
सर्वसाधारण दर: 6476

उमरखेड
शेतमाल: हरभरा
जात: लाल
आवक: 120
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4800
सर्वसाधारण दर: 4700

अकोला
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 865
कमीत कमी दर: 5400
जास्तीत जास्त दर: 7180
सर्वसाधारण दर: 6500

अमरावती
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 591
कमीत कमी दर: 6100
जास्तीत जास्त दर: 6821
सर्वसाधारण दर: 6460

नागपूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 453
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 6388
सर्वसाधारण दर: 6041

हिंगणघाट
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1889
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 6225
सर्वसाधारण दर: 5400

मुंबई
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 1994
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 7300

उमरेड
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 2215
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 6150
सर्वसाधारण दर: 5650

मुर्तीजापूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 350
कमीत कमी दर: 6105
जास्तीत जास्त दर: 6590
सर्वसाधारण दर: 6395

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 5401
जास्तीत जास्त दर: 6036
सर्वसाधारण दर: 5591

परतूर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 63
कमीत कमी दर: 4490
जास्तीत जास्त दर: 6139
सर्वसाधारण दर: 6000

तासगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 17
कमीत कमी दर: 5400
जास्तीत जास्त दर: 5860
सर्वसाधारण दर: 5760

वैजापूर- शिऊर
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 5934
जास्तीत जास्त दर: 5934
सर्वसाधारण दर: 5934

सेनगाव
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 37
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 5700

पाथरी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 26
कमीत कमी दर: 5051
जास्तीत जास्त दर: 6100
सर्वसाधारण दर: 6050

चांदूर-रल्वे.
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 6501
जास्तीत जास्त दर: 6501
सर्वसाधारण दर: 6501

काटोल
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 11
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 5841
सर्वसाधारण दर: 5700

आर्णी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 5800
जास्तीत जास्त दर: 6281
सर्वसाधारण दर: 6000

दुधणी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 230
कमीत कमी दर: 6600
जास्तीत जास्त दर: 7250
सर्वसाधारण दर: 6900

देवणी
शेतमाल: हरभरा
जात: लोकल
आवक: 26
कमीत कमी दर: 6200
जास्तीत जास्त दर: 6631
सर्वसाधारण दर: 6415

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *