सोयाबीन बाजार भाव

NEW आजचे सोयाबीन बाजार भाव 21 फेब्रुवारी 2024 soybean Bajar bhav

लासलगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 250
कमीत कमी दर: 3500
जास्तीत जास्त दर: 4452
सर्वसाधारण दर: 4411

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 245
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 4401
सर्वसाधारण दर: 4350

बार्शी -वैराग
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 4450
जास्तीत जास्त दर: 4450
सर्वसाधारण दर: 4450

माजलगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 550
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4452
सर्वसाधारण दर: 4300

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 4251
जास्तीत जास्त दर: 4251
सर्वसाधारण दर: 4251

संगमनेर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4200
सर्वसाधारण दर: 4200

पाचोरा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 180
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4321

उदगीर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 3260
कमीत कमी दर: 4480
जास्तीत जास्त दर: 4537
सर्वसाधारण दर: 4508

कारंजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 2500
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4485
सर्वसाधारण दर: 4395

परळी-वैजनाथ
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 360
कमीत कमी दर: 4350
जास्तीत जास्त दर: 4503
सर्वसाधारण दर: 4480

रिसोड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 1230
कमीत कमी दर: 4260
जास्तीत जास्त दर: 4450
सर्वसाधारण दर: 4350

तुळजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 105
कमीत कमी दर: 4425
जास्तीत जास्त दर: 4425
सर्वसाधारण दर: 4425

राहता
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 20
कमीत कमी दर: 4320
जास्तीत जास्त दर: 4361
सर्वसाधारण दर: 4350

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: हायब्रीड
आवक: 119
कमीत कमी दर: 3860
जास्तीत जास्त दर: 4501
सर्वसाधारण दर: 4475

सोलापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 26
कमीत कमी दर: 4445
जास्तीत जास्त दर: 4455
सर्वसाधारण दर: 4450

अमरावती
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 3897
कमीत कमी दर: 4251
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4300

नागपूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 459
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4425
सर्वसाधारण दर: 4344

हिंगोली
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 831
कमीत कमी दर: 4090
जास्तीत जास्त दर: 4488
सर्वसाधारण दर: 4289

कोपरगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 173
कमीत कमी दर: 3820
जास्तीत जास्त दर: 4399
सर्वसाधारण दर: 4200

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 32
कमीत कमी दर: 3600
जास्तीत जास्त दर: 4341
सर्वसाधारण दर: 4056

मेहकर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 970
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4200

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पांढरा
आवक: 136
कमीत कमी दर: 4076
जास्तीत जास्त दर: 4391
सर्वसाधारण दर: 4361

जळकोट
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पांढरा
आवक: 279
कमीत कमी दर: 4450
जास्तीत जास्त दर: 4721
सर्वसाधारण दर: 4575

लातूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 6721
कमीत कमी दर: 4424
जास्तीत जास्त दर: 4671
सर्वसाधारण दर: 4550

जालना
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1932
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4400

अकोला
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 3176
कमीत कमी दर: 4050
जास्तीत जास्त दर: 4375
सर्वसाधारण दर: 4290

यवतमाळ
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 221
कमीत कमी दर: 4215
जास्तीत जास्त दर: 4440
सर्वसाधारण दर: 4327

मालेगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 21
कमीत कमी दर: 4241
जास्तीत जास्त दर: 4391
सर्वसाधारण दर: 4289

चिखली
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 580
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4444
सर्वसाधारण दर: 4272

हिंगणघाट
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 5027
कमीत कमी दर: 2800
जास्तीत जास्त दर: 4595
सर्वसाधारण दर: 3800

वाशीम
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1500
कमीत कमी दर: 4225
जास्तीत जास्त दर: 4411
सर्वसाधारण दर: 4250

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 150
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4400

उमरेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1341
कमीत कमी दर: 3800
जास्तीत जास्त दर: 4570
सर्वसाधारण दर: 4250

भोकर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 22
कमीत कमी दर: 4241
जास्तीत जास्त दर: 4316
सर्वसाधारण दर: 4280

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 109
कमीत कमी दर: 4250
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4300

जिंतूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 210
कमीत कमी दर: 4350
जास्तीत जास्त दर: 4450
सर्वसाधारण दर: 4400

गेवराई
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 21
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4325

परतूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 11
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4450
सर्वसाधारण दर: 4400

चांदूर बझार
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 456
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4420
सर्वसाधारण दर: 4250

देउळगाव राजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 40
कमीत कमी दर: 4191
जास्तीत जास्त दर: 4300
सर्वसाधारण दर: 4250

वरोरा-शेगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 17
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4200
सर्वसाधारण दर: 4200

साक्री
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2550
जास्तीत जास्त दर: 2550
सर्वसाधारण दर: 2550

औसा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 651
कमीत कमी दर: 4561
जास्तीत जास्त दर: 4625
सर्वसाधारण दर: 4596

निलंगा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 260
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4526
सर्वसाधारण दर: 4500

चाकूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 139
कमीत कमी दर: 4422
जास्तीत जास्त दर: 4551
सर्वसाधारण दर: 4499

सेनगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 20
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4200

बार्शी – टाकळी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 41
कमीत कमी दर: 4625
जास्तीत जास्त दर: 4850
सर्वसाधारण दर: 4750

नादगाव खांडेश्वर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 296
कमीत कमी दर: 4150
जास्तीत जास्त दर: 4310
सर्वसाधारण दर: 4200

नेर परसोपंत
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 535
कमीत कमी दर: 2800
जास्तीत जास्त दर: 4660
सर्वसाधारण दर: 4320

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 110
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 4620

राजूरा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 210
कमीत कमी दर: 4225
जास्तीत जास्त दर: 4360
सर्वसाधारण दर: 4290

काटोल
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 196
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4200

सिंदी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 29
कमीत कमी दर: 3450
जास्तीत जास्त दर: 4250
सर्वसाधारण दर: 4060

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 530
कमीत कमी दर: 3800
जास्तीत जास्त दर: 4470
सर्वसाधारण दर: 4300

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *