सोयाबीन बाजार भाव

NEW आजचे सोयाबीन बाजार भाव 20 जानेवारी 2024 soybean Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 190
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 4625
सर्वसाधारण दर: 4550

बार्शी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 200
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 4600

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 47
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4417

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 50
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4300

पाचोरा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 250
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4530
सर्वसाधारण दर: 4521

रिसोड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 2090
कमीत कमी दर: 4260
जास्तीत जास्त दर: 4585
सर्वसाधारण दर: 4410

तुळजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 120
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4600

धुळे
शेतमाल: सोयाबीन
जात: हायब्रीड
आवक: 23
कमीत कमी दर: 4515
जास्तीत जास्त दर: 4515
सर्वसाधारण दर: 4515

अमरावती
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 6789
कमीत कमी दर: 4450
जास्तीत जास्त दर: 4536
सर्वसाधारण दर: 4493

नागपूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 1304
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4425

अमळनेर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4450
सर्वसाधारण दर: 4450

हिंगोली
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 900
कमीत कमी दर: 4210
जास्तीत जास्त दर: 4640
सर्वसाधारण दर: 4425

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 37
कमीत कमी दर: 3900
जास्तीत जास्त दर: 4626
सर्वसाधारण दर: 4051

मेहकर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 1970
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4565
सर्वसाधारण दर: 4300

वडूज
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पांढरा
आवक: 20
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 4900
सर्वसाधारण दर: 4800

बारामती
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 114
कमीत कमी दर: 3500
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4570

लातूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 9503
कमीत कमी दर: 4601
जास्तीत जास्त दर: 4729
सर्वसाधारण दर: 4650

जालना
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 4980
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4611
सर्वसाधारण दर: 4525

अकोला
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 4955
कमीत कमी दर: 4150
जास्तीत जास्त दर: 4590
सर्वसाधारण दर: 4500

मालेगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 20
कमीत कमी दर: 4060
जास्तीत जास्त दर: 4511
सर्वसाधारण दर: 4485

आर्वी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 262
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4495
सर्वसाधारण दर: 4350

चिखली
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1510
कमीत कमी दर: 4275
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4437

हिंगणघाट
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 2275
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 4610
सर्वसाधारण दर: 3600

पैठण
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 7
कमीत कमी दर: 4441
जास्तीत जास्त दर: 4441
सर्वसाधारण दर: 4441

भोकरदन
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 35
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4800
सर्वसाधारण दर: 4700

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 172
कमीत कमी दर: 4450
जास्तीत जास्त दर: 4575
सर्वसाधारण दर: 4512

जिंतूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 13
कमीत कमी दर: 4556
जास्तीत जास्त दर: 4571
सर्वसाधारण दर: 4556

मुर्तीजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 750
कमीत कमी दर: 4340
जास्तीत जास्त दर: 4580
सर्वसाधारण दर: 4495

मलकापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 840
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 4540
सर्वसाधारण दर: 4455

सावनेर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 7
कमीत कमी दर: 4467
जास्तीत जास्त दर: 4475
सर्वसाधारण दर: 4475

तेल्हारा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 30
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 4510

देउळगाव राजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 15
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4579
सर्वसाधारण दर: 4450

वरोरा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 244
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 4490
सर्वसाधारण दर: 4200

वरोरा-शेगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 5
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4100
सर्वसाधारण दर: 4100

वरोरा-खांबाडा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 251
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4470
सर्वसाधारण दर: 4200

किल्ले धारुर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 4
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4500

औराद शहाजानी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 321
कमीत कमी दर: 4574
जास्तीत जास्त दर: 4630
सर्वसाधारण दर: 4602

मुरुम
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 135
कमीत कमी दर: 4425
जास्तीत जास्त दर: 4510
सर्वसाधारण दर: 4468

सेनगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 226
कमीत कमी दर: 4250
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4400

पुर्णा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 100
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4675
सर्वसाधारण दर: 4650

सिंदखेड राजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 300
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4650

नेर परसोपंत
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 334
कमीत कमी दर: 3105
जास्तीत जास्त दर: 4575
सर्वसाधारण दर: 4398

उमरखेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 120
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 4620

बाभुळगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 355
कमीत कमी दर: 4080
जास्तीत जास्त दर: 4575
सर्वसाधारण दर: 4450

राजूरा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 6
कमीत कमी दर: 4350
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4350

सिंदी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 8
कमीत कमी दर: 0
जास्तीत जास्त दर: 4100
सर्वसाधारण दर: 0

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 605
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4400

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *