सोयाबीन बाजार भाव

NEW आजचे सोयाबीन बाजार भाव 18 जानेवारी 2024 soybean Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 378
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 4652
सर्वसाधारण दर: 4550

शहादा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 2
कमीत कमी दर: 4669
जास्तीत जास्त दर: 4682
सर्वसाधारण दर: 4669

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 19
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4432
सर्वसाधारण दर: 4411

कारंजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 4000
कमीत कमी दर: 4450
जास्तीत जास्त दर: 4615
सर्वसाधारण दर: 4515

तुळजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 120
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4600

मानोरा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 577
कमीत कमी दर: 4101
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4463

राहता
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 15
कमीत कमी दर: 4575
जास्तीत जास्त दर: 4616
सर्वसाधारण दर: 4600

धुळे
शेतमाल: सोयाबीन
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 4520

सोलापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: काळा
आवक: 106
कमीत कमी दर: 4495
जास्तीत जास्त दर: 4665
सर्वसाधारण दर: 4620

चोपडा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 150
कमीत कमी दर: 4582
जास्तीत जास्त दर: 4642
सर्वसाधारण दर: 4625

नागपूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 944
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4560
सर्वसाधारण दर: 4470

हिंगोली
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 4181
जास्तीत जास्त दर: 4645
सर्वसाधारण दर: 4413

कोपरगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 312
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4640
सर्वसाधारण दर: 4571

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 3800
जास्तीत जास्त दर: 4571
सर्वसाधारण दर: 4100

ताडकळस
शेतमाल: सोयाबीन
जात: नं. १
आवक: 203
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4675
सर्वसाधारण दर: 4600

जळकोटh
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पांढरा
आवक: 232
कमीत कमी दर: 4271
जास्तीत जास्त दर: 4682
सर्वसाधारण दर: 4461

जालना
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 3754
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4550

अकोला
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 4350
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4580
सर्वसाधारण दर: 4500

यवतमाळ
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 639
कमीत कमी दर: 4350
जास्तीत जास्त दर: 4545
सर्वसाधारण दर: 4447

मालेगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 25
कमीत कमी दर: 4250
जास्तीत जास्त दर: 4555
सर्वसाधारण दर: 4399

चिखली
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1210
कमीत कमी दर: 4250
जास्तीत जास्त दर: 4741
सर्वसाधारण दर: 4495

हिंगणघाट
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 3210
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 4625
सर्वसाधारण दर: 3600

बीड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 96
कमीत कमी दर: 4620
जास्तीत जास्त दर: 4670
सर्वसाधारण दर: 4638

उमरेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 2081
कमीत कमी दर: 3500
जास्तीत जास्त दर: 4480
सर्वसाधारण दर: 4200

वर्धा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 140
कमीत कमी दर: 4280
जास्तीत जास्त दर: 4415
सर्वसाधारण दर: 4320

भोकर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 10
कमीत कमी दर: 4251
जास्तीत जास्त दर: 4470
सर्वसाधारण दर: 4360

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 109
कमीत कमी दर: 4430
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 4490

जिंतूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 214
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4550

मुर्तीजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 2000
कमीत कमी दर: 4325
जास्तीत जास्त दर: 4570
सर्वसाधारण दर: 4485

वणी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 451
कमीत कमी दर: 4550
जास्तीत जास्त दर: 4630
सर्वसाधारण दर: 4600

सावनेर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 45
कमीत कमी दर: 4460
जास्तीत जास्त दर: 4490
सर्वसाधारण दर: 4480

जामखेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 97
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4400

गेवराई
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 55
कमीत कमी दर: 4451
जास्तीत जास्त दर: 4570
सर्वसाधारण दर: 4510

परतूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 86
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4680
सर्वसाधारण दर: 4610

चांदूर बझार
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 653
कमीत कमी दर: 4250
जास्तीत जास्त दर: 4630
सर्वसाधारण दर: 4440

देउळगाव राजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 18
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 4500

वरोरा-शेगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 17
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4300
सर्वसाधारण दर: 4300

नांदगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 6
कमीत कमी दर: 4003
जास्तीत जास्त दर: 4619
सर्वसाधारण दर: 4550

गंगापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 15
कमीत कमी दर: 4460
जास्तीत जास्त दर: 4530
सर्वसाधारण दर: 4490

औराद शहाजानी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 432
कमीत कमी दर: 4601
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 4625

मुरुम
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 116
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4560
सर्वसाधारण दर: 4470

सेनगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 250
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4500

पाथरी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 5
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 4500

सिंदखेड राजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 341
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4750
सर्वसाधारण दर: 4700

नेर परसोपंत
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 361
कमीत कमी दर: 3300
जास्तीत जास्त दर: 4570
सर्वसाधारण दर: 4409

भंडारा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 2
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4000
सर्वसाधारण दर: 4000

काटोल
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 46
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4465
सर्वसाधारण दर: 4250

आष्टी- कारंजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 114
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4525
सर्वसाधारण दर: 4375

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1440
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 4350

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *