सोयाबीन बाजार भाव

NEW आजचे सोयाबीन बाजार भाव 16 जानेवारी 2024 soybean Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 542
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4714
सर्वसाधारण दर: 4650

जळगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 55
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4400

शहादा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 2
कमीत कमी दर: 4696
जास्तीत जास्त दर: 4696
सर्वसाधारण दर: 4696

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 33
कमीत कमी दर: 4444
जास्तीत जास्त दर: 4480
सर्वसाधारण दर: 4466

सिल्लोड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 5
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4550

कारंजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 4500
कमीत कमी दर: 4425
जास्तीत जास्त दर: 4655
सर्वसाधारण दर: 4560

तुळजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 125
कमीत कमी दर: 4650
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 4650

राहता
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 20
कमीत कमी दर: 4576
जास्तीत जास्त दर: 4642
सर्वसाधारण दर: 4612

अमरावती
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 8829
कमीत कमी दर: 4475
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4537

चोपडा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 15
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4652
सर्वसाधारण दर: 4100

अकोले
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 10
कमीत कमी दर: 4601
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4651

अमळनेर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 3500
जास्तीत जास्त दर: 4300
सर्वसाधारण दर: 4300

कोपरगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 167
कमीत कमी दर: 4291
जास्तीत जास्त दर: 4660
सर्वसाधारण दर: 4585

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 83
कमीत कमी दर: 3900
जास्तीत जास्त दर: 4590
सर्वसाधारण दर: 4231

मेहकर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 1930
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4550

जालना
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 2486
कमीत कमी दर: 3900
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 4600

अकोला
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1604
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4635
सर्वसाधारण दर: 4600

यवतमाळ
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 668
कमीत कमी दर: 4370
जास्तीत जास्त दर: 4570
सर्वसाधारण दर: 4470

चिखली
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1220
कमीत कमी दर: 4351
जास्तीत जास्त दर: 4746
सर्वसाधारण दर: 4548

हिंगणघाट
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 2912
कमीत कमी दर: 2700
जास्तीत जास्त दर: 4710
सर्वसाधारण दर: 3700

वाशीम
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 3000
कमीत कमी दर: 4480
जास्तीत जास्त दर: 4640
सर्वसाधारण दर: 4550

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 600
कमीत कमी दर: 4550
जास्तीत जास्त दर: 4750
सर्वसाधारण दर: 4650

पैठण
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 8
कमीत कमी दर: 4371
जास्तीत जास्त दर: 4371
सर्वसाधारण दर: 4371

उमरेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1119
कमीत कमी दर: 3500
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 4250

वर्धा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 88
कमीत कमी दर: 4140
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4400

भोकरदन -पिपळगाव रेणू
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 8
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 4800
सर्वसाधारण दर: 4750

भोकर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 5
कमीत कमी दर: 4465
जास्तीत जास्त दर: 4465
सर्वसाधारण दर: 4465

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 124
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4575
सर्वसाधारण दर: 4480

मुर्तीजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 2100
कमीत कमी दर: 4420
जास्तीत जास्त दर: 4600
सर्वसाधारण दर: 4505

सावनेर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 110
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4579
सर्वसाधारण दर: 4470

जामखेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 35
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4450

गेवराई
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 128
कमीत कमी दर: 4351
जास्तीत जास्त दर: 4569
सर्वसाधारण दर: 4460

परतूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 33
कमीत कमी दर: 4560
जास्तीत जास्त दर: 4700
सर्वसाधारण दर: 4660

चांदूर बझार
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 397
कमीत कमी दर: 4250
जास्तीत जास्त दर: 4570
सर्वसाधारण दर: 4325

दर्यापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1800
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4580
सर्वसाधारण दर: 4450

तासगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 22
कमीत कमी दर: 4700
जास्तीत जास्त दर: 4950
सर्वसाधारण दर: 4830

आंबेजोबाई
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 500
कमीत कमी दर: 4646
जास्तीत जास्त दर: 4730
सर्वसाधारण दर: 4700

निलंगा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 120
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4675
सर्वसाधारण दर: 4600

मुखेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 11
कमीत कमी दर: 4675
जास्तीत जास्त दर: 4800
सर्वसाधारण दर: 4800

सेनगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 298
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4610
सर्वसाधारण दर: 4500

चांदूर-रल्वे.
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 177
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4611
सर्वसाधारण दर: 4550

नेर परसोपंत
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 587
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4635
सर्वसाधारण दर: 4559

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 380
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 4620

राजूरा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 70
कमीत कमी दर: 4375
जास्तीत जास्त दर: 4490
सर्वसाधारण दर: 4455

काटोल
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 50
कमीत कमी दर: 4251
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 4350

सिंदी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 61
कमीत कमी दर: 3780
जास्तीत जास्त दर: 4520
सर्वसाधारण दर: 4190

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *