सोयाबीन बाजार भाव

NEW आजचे सोयाबीन बाजार भाव 13 फेब्रुवारी 2024 soybean Bajar bhav

जळगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 27
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4300
सर्वसाधारण दर: 4300

शहादा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 20
कमीत कमी दर: 4331
जास्तीत जास्त दर: 4331
सर्वसाधारण दर: 4331

बार्शी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 16
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4475

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 21
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4325

सिल्लोड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 7
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4400

कारंजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 2500
कमीत कमी दर: 4165
जास्तीत जास्त दर: 4490
सर्वसाधारण दर: 4395

तुळजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 80
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4500

मालेगाव (वाशिम)
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 230
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4425
सर्वसाधारण दर: 4300

राहता
शेतमाल: सोयाबीन
जात: —
आवक: 25
कमीत कमी दर: 4265
जास्तीत जास्त दर: 4414
सर्वसाधारण दर: 4400

धुळे
शेतमाल: सोयाबीन
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 4155
जास्तीत जास्त दर: 4300
सर्वसाधारण दर: 4240

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: हायब्रीड
आवक: 203
कमीत कमी दर: 3232
जास्तीत जास्त दर: 4580
सर्वसाधारण दर: 4500

सोलापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 62
कमीत कमी दर: 4200
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4400

अमरावती
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 3063
कमीत कमी दर: 4350
जास्तीत जास्त दर: 4462
सर्वसाधारण दर: 4406

चोपडा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 3500
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 4201

नागपूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 323
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4442
सर्वसाधारण दर: 4357

हिंगोली
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 405
कमीत कमी दर: 4140
जास्तीत जास्त दर: 4511
सर्वसाधारण दर: 4325

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: सोयाबीन
जात: लोकल
आवक: 37
कमीत कमी दर: 3350
जास्तीत जास्त दर: 4412
सर्वसाधारण दर: 3900

परांडा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: नं. १
आवक: 1
कमीत कमी दर: 4350
जास्तीत जास्त दर: 4350
सर्वसाधारण दर: 4350

बारामती
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 105
कमीत कमी दर: 3850
जास्तीत जास्त दर: 4386
सर्वसाधारण दर: 4375

अकोला
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 98
कमीत कमी दर: 3965
जास्तीत जास्त दर: 4405
सर्वसाधारण दर: 4395

यवतमाळ
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 244
कमीत कमी दर: 4235
जास्तीत जास्त दर: 4450
सर्वसाधारण दर: 4342

मालेगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 13
कमीत कमी दर: 3780
जास्तीत जास्त दर: 4364
सर्वसाधारण दर: 4330

चिखली
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 375
कमीत कमी दर: 4150
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4275

हिंगणघाट
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1738
कमीत कमी दर: 2800
जास्तीत जास्त दर: 4550
सर्वसाधारण दर: 3800

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 600
कमीत कमी दर: 4250
जास्तीत जास्त दर: 4450
सर्वसाधारण दर: 4350

उमरेड
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 630
कमीत कमी दर: 3800
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4250

चाळीसगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 10
कमीत कमी दर: 4101
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4371

भोकरदन -पिपळगाव रेणू
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 10
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4450

भोकर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 58
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4403
सर्वसाधारण दर: 4350

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 110
कमीत कमी दर: 4360
जास्तीत जास्त दर: 4420
सर्वसाधारण दर: 4390

जिंतूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 69
कमीत कमी दर: 4300
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4330

मुर्तीजापूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 800
कमीत कमी दर: 4260
जास्तीत जास्त दर: 4470
सर्वसाधारण दर: 4385

गेवराई
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 49
कमीत कमी दर: 4280
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4350

परतूर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 17
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4470

देउळगाव राजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 90
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4350

वरोरा-शेगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 77
कमीत कमी दर: 4100
जास्तीत जास्त दर: 4100
सर्वसाधारण दर: 4100

तासगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 23
कमीत कमी दर: 4850
जास्तीत जास्त दर: 5030
सर्वसाधारण दर: 4970

वैजापूर- शिऊर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 4240
जास्तीत जास्त दर: 4240
सर्वसाधारण दर: 4240

औराद शहाजानी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 291
कमीत कमी दर: 4500
जास्तीत जास्त दर: 4525
सर्वसाधारण दर: 4512

सेनगाव
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 55
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4250

चांदूर-रल्वे.
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 230
कमीत कमी दर: 4250
जास्तीत जास्त दर: 4405
सर्वसाधारण दर: 4350

सिंदखेड राजा
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 250
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4625
सर्वसाधारण दर: 4610

नेर परसोपंत
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 406
कमीत कमी दर: 2670
जास्तीत जास्त दर: 4475
सर्वसाधारण दर: 4270

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 60
कमीत कमी दर: 4600
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 4620

चिमुर
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 50
कमीत कमी दर: 4400
जास्तीत जास्त दर: 4500
सर्वसाधारण दर: 4450

काटोल
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 110
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4250

देवणी
शेतमाल: सोयाबीन
जात: पिवळा
आवक: 20
कमीत कमी दर: 4519
जास्तीत जास्त दर: 4620
सर्वसाधारण दर: 4570

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *