मुग बाजार भाव

NEW आजचे मुग बाजार भाव 23 फेब्रुवारी 2024 Mung Bajar bhav

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: मूग
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 5701
जास्तीत जास्त दर: 5701
सर्वसाधारण दर: 5701

मलकापूर

जात: चमकी
आवक: 1
कमीत कमी दर: 8300
जास्तीत जास्त दर: 8300
सर्वसाधारण दर: 8300

पुणे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 42
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 10400
सर्वसाधारण दर: 9800

देउळगाव राजा
जात: हिरवा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 7401
जास्तीत जास्त दर: 7401
सर्वसाधारण दर: 7401

मुंबई
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 257
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 13500
सर्वसाधारण दर: 11500

गेवराई

जात: लोकल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 7000
सर्वसाधारण दर: 7000

अमरावती
शेतमाल: मूग
जात: मोगली
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7500
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8250

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *