मुग बाजार भाव

NEW आजचे मुग बाजार भाव 22 फेब्रुवारी 2024 Mung Bajar bhav

अकोला
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 2
कमीत कमी दर: 7300
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 7805

पुणे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 41
कमीत कमी दर: 9300
जास्तीत जास्त दर: 10300
सर्वसाधारण दर: 9800

मुंबई
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 200
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 13500
सर्वसाधारण दर: 11500

गेवराई
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 7900
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8500

अमरावती
शेतमाल: मूग
जात: मोगली
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *