मुग बाजार भाव

NEW आजचे मुग बाजार भाव 21 फेब्रुवारी 2024 Mung Bajar bhav

जालना
शेतमाल: मूग
जात: चमकी
आवक: 68
कमीत कमी दर: 11100
जास्तीत जास्त दर: 11100
सर्वसाधारण दर: 11100

अकोला
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 17
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 7000
सर्वसाधारण दर: 7000

पुणे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 39
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 10500
सर्वसाधारण दर: 10000

माजलगाव
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 3
कमीत कमी दर: 9191
जास्तीत जास्त दर: 9191
सर्वसाधारण दर: 9191

मुंबई
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 465
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 13500
सर्वसाधारण दर: 11500

अमरावती
शेतमाल: मूग
जात: मोगली
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *