मुग बाजार भाव

NEW आजचे मुग बाजार भाव 20 फेब्रुवारी 2024 Mung Bajar bhav

अकोला
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 28
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 8310
सर्वसाधारण दर: 7925

पुणे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 41
कमीत कमी दर: 9700
जास्तीत जास्त दर: 10700
सर्वसाधारण दर: 10200

मुरुम
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 5200
जास्तीत जास्त दर: 5200
सर्वसाधारण दर: 5200

देवळा
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 8400
जास्तीत जास्त दर: 9400
सर्वसाधारण दर: 9400

नागपूर
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 39
कमीत कमी दर: 8200
जास्तीत जास्त दर: 8400
सर्वसाधारण दर: 8340

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *