मुग बाजार भाव

NEW आजचे मुग बाजार भाव 20 जानेवारी 2024 Mung Bajar bhav

मलकापूर
शेतमाल: मूग
जात: चमकी
आवक: 2
कमीत कमी दर: 6300
जास्तीत जास्त दर: 7500
सर्वसाधारण दर: 7000

लातूर
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 37
कमीत कमी दर: 7300
जास्तीत जास्त दर: 8000
सर्वसाधारण दर: 7500

धुळे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 11
कमीत कमी दर: 4800
जास्तीत जास्त दर: 4800
सर्वसाधारण दर: 4800

पुणे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 42
कमीत कमी दर: 8900
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9400

चिखली
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 4
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 7400

मुरुम
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 7400
जास्तीत जास्त दर: 7400
सर्वसाधारण दर: 7400

नागपूर
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 7
कमीत कमी दर: 6300
जास्तीत जास्त दर: 6500
सर्वसाधारण दर: 6450

अमरावती
शेतमाल: मूग
जात: मोगली
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *