मुग बाजार भाव

NEW आजचे मुग बाजार भाव 17 जानेवारी 2024 Mung Bajar bhav

लासलगाव
शेतमाल: मूग
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 10000
जास्तीत जास्त दर: 10001
सर्वसाधारण दर: 10001

जालना
शेतमाल: मूग
जात: चमकी
आवक: 2
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8000
सर्वसाधारण दर: 8000

लातूर
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 38
कमीत कमी दर: 5400
जास्तीत जास्त दर: 8000
सर्वसाधारण दर: 6800

पुणे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 41
कमीत कमी दर: 8800
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9350

औराद शहाजानी
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 2
कमीत कमी दर: 7161
जास्तीत जास्त दर: 7161
सर्वसाधारण दर: 7161

मुरुम
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 7700
जास्तीत जास्त दर: 7700
सर्वसाधारण दर: 7700

पाथरी
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 7520
जास्तीत जास्त दर: 7520
सर्वसाधारण दर: 7520

मुंबई
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 559
कमीत कमी दर: 8800
जास्तीत जास्त दर: 11600
सर्वसाधारण दर: 10500

गेवराई
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 8001
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 8200

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *