मुग बाजार भाव

NEW आजचे मुग बाजार भाव 16 फेब्रुवारी 2024 Mung Bajar bhav

अकोला
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 2
कमीत कमी दर: 4250
जास्तीत जास्त दर: 7500
सर्वसाधारण दर: 5875

धुळे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 3
कमीत कमी दर: 4000
जास्तीत जास्त दर: 6000
सर्वसाधारण दर: 6000

पुणे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 36
कमीत कमी दर: 9400
जास्तीत जास्त दर: 10500
सर्वसाधारण दर: 9950

कोपरगाव
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 7001
जास्तीत जास्त दर: 7001
सर्वसाधारण दर: 7001

मुंबई
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 203
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 13500
सर्वसाधारण दर: 11500

अमरावती
शेतमाल: मूग
जात: मोगली
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8000

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *