मुग बाजार भाव

NEW आजचे मुग बाजार भाव 15 फेब्रुवारी 2024 Mung Bajar bhav

पवनी
शेतमाल: मूग
जात: चमकी
आवक: 13
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8000
सर्वसाधारण दर: 8000

पुणे
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 38
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 10400
सर्वसाधारण दर: 9800

मालेगाव
शेतमाल: मूग
जात: हिरवा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 8399
जास्तीत जास्त दर: 8399
सर्वसाधारण दर: 8399

मुंबई
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 497
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 13500
सर्वसाधारण दर: 11500

गेवराई
शेतमाल: मूग
जात: लोकल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 7000
सर्वसाधारण दर: 7000

अमरावती
शेतमाल: मूग
जात: मोगली
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7500
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8250

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *