मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 23 फेब्रुवारी 2024 Makka Bajar bhav

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 74
कमीत कमी दर: 2195
जास्तीत जास्त दर: 2255
सर्वसाधारण दर: 2225

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 10
कमीत कमी दर: 1950
जास्तीत जास्त दर: 2375
सर्वसाधारण दर: 2375

करमाळा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 4
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1900

कुर्डवाडी
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 184
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2350
सर्वसाधारण दर: 2225

जालना
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 160
कमीत कमी दर: 1850
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1925

अमरावती
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2450

अमळनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 350
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2151
सर्वसाधारण दर: 2151

मुंबई
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 70
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3150

जामखेड
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

कोपरगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2151
सर्वसाधारण दर: 2128

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 31
कमीत कमी दर: 1790
जास्तीत जास्त दर: 2141
सर्वसाधारण दर: 2061

चांदूर बझार
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 57
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2150
सर्वसाधारण दर: 1950

तासगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2250
जास्तीत जास्त दर: 2320
सर्वसाधारण दर: 2300

धुळे
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2095
जास्तीत जास्त दर: 2135
सर्वसाधारण दर: 2103

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 135
कमीत कमी दर: 1975
जास्तीत जास्त दर: 2180
सर्वसाधारण दर: 2078

पैठण
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 6
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1600

चाळीसगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 800
कमीत कमी दर: 1830
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2070

सिल्लोड
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 134
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2100

मलकापूर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 250
कमीत कमी दर: 1890
जास्तीत जास्त दर: 2125
सर्वसाधारण दर: 2075

साक्री
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 2000

देवळा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 136
कमीत कमी दर: 2070
जास्तीत जास्त दर: 2155
सर्वसाधारण दर: 2130

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *