मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 21 फेब्रुवारी 2024 Makka Bajar bhav

लासलगाव
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 460
कमीत कमी दर: 2122
जास्तीत जास्त दर: 2262
सर्वसाधारण दर: 2175

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 110
कमीत कमी दर: 2177
जास्तीत जास्त दर: 2270
सर्वसाधारण दर: 2201

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 542
कमीत कमी दर: 2144
जास्तीत जास्त दर: 2239
सर्वसाधारण दर: 2175

बार्शी
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 18
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2200

बार्शी -वैराग
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 24
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2200

नागपूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 32
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2250
सर्वसाधारण दर: 2188

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2071
जास्तीत जास्त दर: 2071
सर्वसाधारण दर: 2071

पाचोरा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 110
कमीत कमी दर: 1905
जास्तीत जास्त दर: 2071
सर्वसाधारण दर: 1951

करमाळा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 8
कमीत कमी दर: 1851
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 1851

राहता
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 1
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2100

सटाणा
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 3875
कमीत कमी दर: 2118
जास्तीत जास्त दर: 2227
सर्वसाधारण दर: 2178

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 173
कमीत कमी दर: 2166
जास्तीत जास्त दर: 2226
सर्वसाधारण दर: 2210

कुर्डवाडी
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 86
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 2350
सर्वसाधारण दर: 2025

जालना
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 278
कमीत कमी दर: 1975
जास्तीत जास्त दर: 2231
सर्वसाधारण दर: 2000

अमरावती
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

जळगाव
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 1975
जास्तीत जास्त दर: 1975
सर्वसाधारण दर: 1975

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2550

जामनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 18
कमीत कमी दर: 1909
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2101

जामनेर -नेरी
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2105

मोहोळ
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 45
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2250
सर्वसाधारण दर: 2200

मुंबई
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 641
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3150

कोपरगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 40
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2130
सर्वसाधारण दर: 2079

चांदूर बझार
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 52
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2150
सर्वसाधारण दर: 1950

दोंडाईचा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 94
कमीत कमी दर: 1691
जास्तीत जास्त दर: 1751
सर्वसाधारण दर: 1725

मालेगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 2250
कमीत कमी दर: 2065
जास्तीत जास्त दर: 2230
सर्वसाधारण दर: 2150

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 119
कमीत कमी दर: 2080
जास्तीत जास्त दर: 2101
सर्वसाधारण दर: 2090

चाळीसगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 800
कमीत कमी दर: 1830
जास्तीत जास्त दर: 2196
सर्वसाधारण दर: 2051

चांदवड
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 109
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2150
सर्वसाधारण दर: 2100

शेवगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2200

साक्री
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2011
सर्वसाधारण दर: 1900

धरणगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 60
कमीत कमी दर: 1795
जास्तीत जास्त दर: 2140
सर्वसाधारण दर: 2070

यावल
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 64
कमीत कमी दर: 1650
जास्तीत जास्त दर: 2140
सर्वसाधारण दर: 1980

देवळा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 141
कमीत कमी दर: 2110
जास्तीत जास्त दर: 2145
सर्वसाधारण दर: 2135

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *