मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 20 फेब्रुवारी 2024 Makka Bajar bhav

नागपूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 35
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2250

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2025
जास्तीत जास्त दर: 2025
सर्वसाधारण दर: 2025

करमाळा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 21
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2111

राहता
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2271
जास्तीत जास्त दर: 2286
सर्वसाधारण दर: 2275

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2550

जामनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 15
कमीत कमी दर: 1910
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2109

जामनेर -नेरी
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 8
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2101

जामखेड
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 34
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1900

फुलंब्री
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 267
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

मालेगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 3675
कमीत कमी दर: 2087
जास्तीत जास्त दर: 2241
सर्वसाधारण दर: 2165

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 48
कमीत कमी दर: 171
जास्तीत जास्त दर: 2125
सर्वसाधारण दर: 1938

चाळीसगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 2000
कमीत कमी दर: 1801
जास्तीत जास्त दर: 2190
सर्वसाधारण दर: 2000

भोकरदन -पिपळगाव रेणू
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 65
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2210
सर्वसाधारण दर: 2100

देवळा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 239
कमीत कमी दर: 2075
जास्तीत जास्त दर: 2145
सर्वसाधारण दर: 2100

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *