मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 20 जानेवारी 2024 Makka Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 2622
कमीत कमी दर: 2175
जास्तीत जास्त दर: 2360
सर्वसाधारण दर: 2250

बार्शी
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

नागपूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 10
कमीत कमी दर: 1950
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2138

पाचोरा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 39
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2128
सर्वसाधारण दर: 2051

जालना
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 468
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2401
सर्वसाधारण दर: 2300

अमरावती
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1850
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 1950

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2450

अमळनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 1000
कमीत कमी दर: 2148
जास्तीत जास्त दर: 2298
सर्वसाधारण दर: 2298

वडूज
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2300

सावनेर
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 161
कमीत कमी दर: 2030
जास्तीत जास्त दर: 2142
सर्वसाधारण दर: 2100

धुळे
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 501
कमीत कमी दर: 2160
जास्तीत जास्त दर: 2255
सर्वसाधारण दर: 2220

मालेगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 7500
कमीत कमी दर: 2175
जास्तीत जास्त दर: 2295
सर्वसाधारण दर: 2218

चोपडा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 35
कमीत कमी दर: 2049
जास्तीत जास्त दर: 2165
सर्वसाधारण दर: 2142

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 426
कमीत कमी दर: 2012
जास्तीत जास्त दर: 2270
सर्वसाधारण दर: 2184

भोकरदन
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 27
कमीत कमी दर: 2010
जास्तीत जास्त दर: 2150
सर्वसाधारण दर: 2100

मलकापूर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 256
कमीत कमी दर: 2090
जास्तीत जास्त दर: 2225
सर्वसाधारण दर: 2150

साक्री
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 585
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *