मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 18 जानेवारी 2024 Makka Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 2366
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 2346
सर्वसाधारण दर: 2250

नागपूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2250

करमाळा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2151
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2151

बीड
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 2050

गंगापूर
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 19
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2190
सर्वसाधारण दर: 2100

जालना
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 280
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2340
सर्वसाधारण दर: 2231

जळगाव
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2300

शहादा
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 277
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2199
सर्वसाधारण दर: 2100

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2550

चोपडा
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 150
कमीत कमी दर: 2151
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2176

अमळनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 600
कमीत कमी दर: 2161
जास्तीत जास्त दर: 2335
सर्वसाधारण दर: 2335

मंगळवेढा
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 32
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2250
सर्वसाधारण दर: 2250

मुंबई
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 867
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 4000
सर्वसाधारण दर: 3400

सावनेर
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 90
कमीत कमी दर: 1972
जास्तीत जास्त दर: 2070
सर्वसाधारण दर: 2030

कोपरगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 93
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2311
सर्वसाधारण दर: 2271

चांदूर बझार
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 156
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2140
सर्वसाधारण दर: 2020

काटोल
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 55
कमीत कमी दर: 2281
जास्तीत जास्त दर: 2281
सर्वसाधारण दर: 2281

कळवण
शेतमाल: मका
जात: नं. १
आवक: 3800
कमीत कमी दर: 1651
जास्तीत जास्त दर: 2351
सर्वसाधारण दर: 2251

धुळे
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 110
कमीत कमी दर: 2235
जास्तीत जास्त दर: 2245
सर्वसाधारण दर: 2240

मालेगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 5100
कमीत कमी दर: 2179
जास्तीत जास्त दर: 2314
सर्वसाधारण दर: 2230

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 316
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2210
सर्वसाधारण दर: 2063

चाळीसगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 950
कमीत कमी दर: 2026
जास्तीत जास्त दर: 2296
सर्वसाधारण दर: 2211

देउळगाव राजा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 50
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2150
सर्वसाधारण दर: 2150

साक्री
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 715
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2070

देवळा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 1243
कमीत कमी दर: 1825
जास्तीत जास्त दर: 2325
सर्वसाधारण दर: 2275

शहादा
शेतमाल: मका
जात: सफेद गंगा
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2301
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2301

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *