मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 17 फेब्रुवारी 2024 Makka Bajar bhav

नागपूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 61
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2150

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 2050

दुधणी
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 18
कमीत कमी दर: 2425
जास्तीत जास्त दर: 2425
सर्वसाधारण दर: 2425

जालना
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 255
कमीत कमी दर: 1825
जास्तीत जास्त दर: 2220
सर्वसाधारण दर: 2130

अमरावती
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2500

जामनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 19
कमीत कमी दर: 1906
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2105

जामनेर -नेरी
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 7
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2105

मालेगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 2050
कमीत कमी दर: 2121
जास्तीत जास्त दर: 2247
सर्वसाधारण दर: 2162

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 124
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2120
सर्वसाधारण दर: 2085

भोकरदन
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2125

मलकापूर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 106
कमीत कमी दर: 1970
जास्तीत जास्त दर: 2140
सर्वसाधारण दर: 2080

देउळगाव राजा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 2050

नांदगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 112
कमीत कमी दर: 2071
जास्तीत जास्त दर: 2169
सर्वसाधारण दर: 2150

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *