मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 17 जानेवारी 2024 Makka Bajar bhav

लासलगाव
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 1360
कमीत कमी दर: 1951
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2230

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 2241
कमीत कमी दर: 2188
जास्तीत जास्त दर: 2342
सर्वसाधारण दर: 2250

नागपूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 25
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2250

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 1
कमीत कमी दर: 1702
जास्तीत जास्त दर: 1702
सर्वसाधारण दर: 1702

संगमनेर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 19
कमीत कमी दर: 2209
जास्तीत जास्त दर: 2209
सर्वसाधारण दर: 2209

पाचोरा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 125
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2151
सर्वसाधारण दर: 2125

सटाणा
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 5975
कमीत कमी दर: 2180
जास्तीत जास्त दर: 2310
सर्वसाधारण दर: 2265

जालना
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 174
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2248
सर्वसाधारण दर: 2200

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2650

चोपडा
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 150
कमीत कमी दर: 2076
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2251

अमळनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 450
कमीत कमी दर: 2225
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2300

मुंबई
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 224
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 4000
सर्वसाधारण दर: 3400

सावनेर
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 50
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2103
सर्वसाधारण दर: 2103

कोपरगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 2018
जास्तीत जास्त दर: 2266
सर्वसाधारण दर: 2111

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2526
सर्वसाधारण दर: 2151

देउळगाव राजा
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2100

शहादा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 76
कमीत कमी दर: 2176
जास्तीत जास्त दर: 2301
सर्वसाधारण दर: 2262

दोंडाईचा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 20
कमीत कमी दर: 1862
जास्तीत जास्त दर: 2260
सर्वसाधारण दर: 1862

मालेगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 4250
कमीत कमी दर: 2196
जास्तीत जास्त दर: 2319
सर्वसाधारण दर: 2240

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 73
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

चाळीसगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 1500
कमीत कमी दर: 1951
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2181

सिल्लोड
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 140
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2100

रावेर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 2
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 1900
सर्वसाधारण दर: 1900

साक्री
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 1030
कमीत कमी दर: 1950
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2070

धरणगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 24
कमीत कमी दर: 1999
जास्तीत जास्त दर: 2240
सर्वसाधारण दर: 2171

देवळा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 1555
कमीत कमी दर: 2125
जास्तीत जास्त दर: 2350
सर्वसाधारण दर: 2250

गंगापूर
शेतमाल: मका
जात: सफेद गंगा
आवक: 9
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2174
सर्वसाधारण दर: 2100

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *