मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 16 फेब्रुवारी 2024 Makka Bajar bhav

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 223
कमीत कमी दर: 1996
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2221

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 625
कमीत कमी दर: 1611
जास्तीत जास्त दर: 2226
सर्वसाधारण दर: 2175

नागपूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2162

करमाळा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 57
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2261
सर्वसाधारण दर: 2151

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 127
कमीत कमी दर: 2121
जास्तीत जास्त दर: 2260
सर्वसाधारण दर: 2240

जालना
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 569
कमीत कमी दर: 1885
जास्तीत जास्त दर: 2155
सर्वसाधारण दर: 2100

अमरावती
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2125
सर्वसाधारण दर: 2062

जळगाव
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 58
कमीत कमी दर: 2700
जास्तीत जास्त दर: 3325
सर्वसाधारण दर: 2825

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2600

जामनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 17
कमीत कमी दर: 1908
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2106

जामनेर -नेरी
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2103

दौंड-यवत
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2100

मोहोळ
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 41
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2200

मुंबई
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 277
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3150

सावनेर
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 24
कमीत कमी दर: 2040
जास्तीत जास्त दर: 2040
सर्वसाधारण दर: 2040

कोपरगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 31
कमीत कमी दर: 2101
जास्तीत जास्त दर: 2270
सर्वसाधारण दर: 2212

तासगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 23
कमीत कमी दर: 2220
जास्तीत जास्त दर: 2340
सर्वसाधारण दर: 2290

कळवण
शेतमाल: मका
जात: नं. १
आवक: 1550
कमीत कमी दर: 1951
जास्तीत जास्त दर: 2251
सर्वसाधारण दर: 2201

धुळे
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 60
कमीत कमी दर: 2071
जास्तीत जास्त दर: 2115
सर्वसाधारण दर: 2115

दोंडाईचा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 64
कमीत कमी दर: 1975
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 1975

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 33
कमीत कमी दर: 2130
जास्तीत जास्त दर: 2130
सर्वसाधारण दर: 2130

चाळीसगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 600
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 2177
सर्वसाधारण दर: 1970

सिल्लोड
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 98
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

यावल
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 129
कमीत कमी दर: 1610
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 1960

देवळा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 293
कमीत कमी दर: 2080
जास्तीत जास्त दर: 2125
सर्वसाधारण दर: 2110

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *