मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 16 जानेवारी 2024 Makka Bajar bhav

लासलगाव – विंचूर
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 1368
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2326
सर्वसाधारण दर: 2250

करमाळा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 12
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2151
सर्वसाधारण दर: 2100

जालना
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 216
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2275
सर्वसाधारण दर: 2159

अमरावती
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1950
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 2000

जलगाव – मसावत
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 16
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 2050

शहादा
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 72
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2291
सर्वसाधारण दर: 2200

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2600

चोपडा
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2075
सर्वसाधारण दर: 2075

अमळनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 500
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2259
सर्वसाधारण दर: 2259

मुंबई
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 924
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 4000
सर्वसाधारण दर: 3400

जामखेड
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 7
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1900

कोपरगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 1940
जास्तीत जास्त दर: 2252
सर्वसाधारण दर: 2161

तासगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 17
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2230

काटोल
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2230
जास्तीत जास्त दर: 2230
सर्वसाधारण दर: 2230

परांडा
शेतमाल: मका
जात: नं. २
आवक: 1
कमीत कमी दर: 1950
जास्तीत जास्त दर: 1950
सर्वसाधारण दर: 1950

दोंडाईचा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 503
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 2121
सर्वसाधारण दर: 2051

चाळीसगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 250
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2292
सर्वसाधारण दर: 2192

सिल्लोड
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 157
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2100

भोकरदन -पिपळगाव रेणू
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 25
कमीत कमी दर: 2010
जास्तीत जास्त दर: 2150
सर्वसाधारण दर: 2100

धरणगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2051
जास्तीत जास्त दर: 2051
सर्वसाधारण दर: 2051

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *