मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 15 फेब्रुवारी 2024 Makka Bajar bhav

राहता
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2241
जास्तीत जास्त दर: 2241
सर्वसाधारण दर: 2241

अमरावती
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

शहादा
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 16
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2161
सर्वसाधारण दर: 2100

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2500

अमळनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 250
कमीत कमी दर: 1971
जास्तीत जास्त दर: 2351
सर्वसाधारण दर: 2351

जामनेर
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 17
कमीत कमी दर: 1908
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2106

जामनेर -नेरी
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 9
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2101

मुंबई
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 300
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3150

कळवण
शेतमाल: मका
जात: नं. १
आवक: 2000
कमीत कमी दर: 2111
जास्तीत जास्त दर: 2251
सर्वसाधारण दर: 2221

धुळे
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 41
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2175
सर्वसाधारण दर: 2165

मालेगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 2750
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2222
सर्वसाधारण दर: 2165

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 72
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2116
सर्वसाधारण दर: 2058

साक्री
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2150
सर्वसाधारण दर: 2150

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *