मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 15 जानेवारी 2024 Makka Bajar bhav

बारामती
शेतमाल: मका
लाल
जात: क्विंटल
आवक: 1424
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2322
सर्वसाधारण दर: 2200

अमरावती
शेतमाल: मका
लाल
जात: क्विंटल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1950
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 2000

पुणे
शेतमाल: मका
लाल
जात: क्विंटल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2600

दौंड-पाटस
शेतमाल: मका
लाल
जात: क्विंटल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2200

मंगळवेढा
शेतमाल: मका
लाल
जात: क्विंटल
आवक: 95
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2220
सर्वसाधारण दर: 2150

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
पिवळी
जात: क्विंटल
आवक: 164
कमीत कमी दर: 2031
जास्तीत जास्त दर: 2150
सर्वसाधारण दर: 2100

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *