मका बाजार भाव

NEW आजचे मका बाजार भाव 13 फेब्रुवारी 2024 Makka Bajar bhav

करमाळा
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 6
कमीत कमी दर: 2125
जास्तीत जास्त दर: 2125
सर्वसाधारण दर: 2125

राहता
शेतमाल: मका
जात: —-
आवक: 12
कमीत कमी दर: 2270
जास्तीत जास्त दर: 2270
सर्वसाधारण दर: 2270

सटाणा
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 5320
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2227
सर्वसाधारण दर: 2191

पिंपळगाव(ब) – पालखेड
शेतमाल: मका
जात: हायब्रीड
आवक: 384
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2274
सर्वसाधारण दर: 2240

अमरावती
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

पुणे
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2650

गेवराई
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2245
जास्तीत जास्त दर: 2245
सर्वसाधारण दर: 2245

दौंड-केडगाव
शेतमाल: मका
जात: लाल
आवक: 74
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2250
सर्वसाधारण दर: 2175

मुंबई
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 340
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3150

तासगाव
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2180
जास्तीत जास्त दर: 2250
सर्वसाधारण दर: 2220

काटोल
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 10
कमीत कमी दर: 2220
जास्तीत जास्त दर: 2220
सर्वसाधारण दर: 2220

फुलंब्री
शेतमाल: मका
जात: लोकल
आवक: 244
कमीत कमी दर: 1875
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2050

कळवण
शेतमाल: मका
जात: नं. १
आवक: 1700
कमीत कमी दर: 1901
जास्तीत जास्त दर: 2251
सर्वसाधारण दर: 2201

धुळे
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 66
कमीत कमी दर: 2090
जास्तीत जास्त दर: 2134
सर्वसाधारण दर: 2127

शहादा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 63
कमीत कमी दर: 1671
जास्तीत जास्त दर: 2084
सर्वसाधारण दर: 1671

दोंडाईचा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 140
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2151

मालेगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 2550
कमीत कमी दर: 2051
जास्तीत जास्त दर: 2201
सर्वसाधारण दर: 2151

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 83
कमीत कमी दर: 2051
जास्तीत जास्त दर: 21112
सर्वसाधारण दर: 2082

चाळीसगाव
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 800
कमीत कमी दर: 1760
जास्तीत जास्त दर: 2171
सर्वसाधारण दर: 2080

सिल्लोड
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 190
कमीत कमी दर: 2050
जास्तीत जास्त दर: 2130
सर्वसाधारण दर: 2100

भोकरदन -पिपळगाव रेणू
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 22
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2250
सर्वसाधारण दर: 2200

देउळगाव राजा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 2
कमीत कमी दर: 1811
जास्तीत जास्त दर: 1811
सर्वसाधारण दर: 1811

साक्री
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 150
कमीत कमी दर: 2115
जास्तीत जास्त दर: 2115
सर्वसाधारण दर: 2115

यावल
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 194
कमीत कमी दर: 1620
जास्तीत जास्त दर: 2050
सर्वसाधारण दर: 1950

देवळा
शेतमाल: मका
जात: पिवळी
आवक: 600
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2135

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *