कापुस बाजार भाव

NEW आजचे देशातील कापूस बाजार भाव 20 जानेवारी 2024 Cotton rate

मंडी सुरतगढ
राज्य राजस्थान
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 4400
जास्तीत जास्त दर- 6980
सरासरी दर- 5810

मंडी रावतसर
राज्य राजस्थान
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 4700
जास्तीत जास्त दर- 6850
सरासरी दर- 6210

मंडी सिवानी
राज्य हरियाणा
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 6100
जास्तीत जास्त दर- 6500
सरासरी दर- 6310

मंडी नवी धान्य बाजार, सिरसा
राज्य हरियाणा
जात- अमेरिकन
कमीत कमी दर- 4000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6500

मंडी नरसापेट
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 5400
जास्तीत जास्त दर- 6425
सरासरी दर- 5400

मंडी जूनागड
राज्य गुजरात
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 6585
सरासरी दर- 5850

मंडी एनकोर
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 6340
जास्तीत जास्त दर- 6670
सरासरी दर- 6620

मंडी आदिलाबाद
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 5808
जास्तीत जास्त दर- 6630
सरासरी दर- 6630

मंडी इंद्रावेली (उट्नूर)
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 6700
सरासरी दर- 6650

मंडी जायनोअर
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 6700
जास्तीत जास्त दर- 6800
सरासरी दर- 6750

मंडी कोथागुडेम
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 6700
जास्तीत जास्त दर- 6920
सरासरी दर- 6800

मंडी भद्राचलम
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 6800
जास्तीत जास्त दर- 6800
सरासरी दर- 6800

मंडी चारला
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 6800
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6900

मंडी हिमायतनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (अजिनिंग केलेला)
कमीत कमी दर- 6705
जास्तीत जास्त दर- 7275
सरासरी दर- 6990

मंडी वेमुलवाडा
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (बिनगळीत)
कमीत कमी दर- 6620
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7000

मंडी जम्मीकंट
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (बिनगळीत)
कमीत कमी दर- 7020
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी कुबेर
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (बिनगळीत)
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी बोथ
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (बिनगळीत)
कमीत कमी दर- 6419
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी हलिया
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (बिनगळीत)
कमीत कमी दर- 7020
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी बर्गमपडु
राज्य तेलंगणा
जात- कापूस (बिनगळीत)
कमीत कमी दर- 7020
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी वरोरा
राज्य महाराष्ट्र
जात- कापूस देशी
कमीत कमी दर- 6150
जास्तीत जास्त दर- 6825
सरासरी दर- 6600

मंडी उमरेड
राज्य महाराष्ट्र
जात- कापूस देशी
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 6870
सरासरी दर- 6650

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- कापूस एच.बी. (बिनगळीत)
कमीत कमी दर- 4630
जास्तीत जास्त दर- 7105
सरासरी दर- 6680

मंडी धारी
राज्य गुजरात
जात- कापूस लोकल
कमीत कमी दर- 5155
जास्तीत जास्त दर- 7110
सरासरी दर- 5925

मंडी मोर्बी
राज्य गुजरात
जात- कापूस लोकल
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7450
सरासरी दर- 6725

मंडी थेनी
राज्य तामिळनाडू
जात- कापूस MCU 5
कमीत कमी दर- 4600
जास्तीत जास्त दर- 5000
सरासरी दर- 4800

मंडी राजकोट
राज्य गुजरात
जात- कापूस नरमा बी.टी.
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 7400
सरासरी दर- 6950

मंडी कपाडवंज
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 4000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 5000

मंडी जामसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5600
जास्तीत जास्त दर- 6200
सरासरी दर- 5800

मंडी कोलाथुर
राज्य तामिळनाडू
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5600
जास्तीत जास्त दर- 5850
सरासरी दर- 5800

मंडी अनूपगढ
राज्य राजस्थान
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 4700
जास्तीत जास्त दर- 6511
सरासरी दर- 5950

मंडी जामसर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 6200
सरासरी दर- 6000

मंडी बगसरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 7250
सरासरी दर- 6125

मंडी विसावदर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5625
जास्तीत जास्त दर- 7055
सरासरी दर- 6340

मंडी मलौट
राज्य पंजाब
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 4000
जास्तीत जास्त दर- 6895
सरासरी दर- 6395

मंडी संगरिया
राज्य राजस्थान
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 3200
जास्तीत जास्त दर- 6649
सरासरी दर- 6442

मंडी बिजय नगर
राज्य राजस्थान
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6230
जास्तीत जास्त दर- 6830
सरासरी दर- 6550

मंडी विसनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7345
सरासरी दर- 6672

मंडी कलावाद
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7390
सरासरी दर- 6695

मंडी कोडिनार (डॉलासा)
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5400
जास्तीत जास्त दर- 7175
सरासरी दर- 6750

मंडी ध्रोल
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6250
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 6875

मंडी निजार
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6805
जास्तीत जास्त दर- 7102
सरासरी दर- 6945

मंडी तालोद
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6800
जास्तीत जास्त दर- 7100
सरासरी दर- 6950

मंडी हलवद
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7265
सरासरी दर- 7000

मंडी भवानिपटन
राज्य ओडिशा
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 7020
जास्तीत जास्त दर- 7020
सरासरी दर- 7020

मंडी परभणी
राज्य महाराष्ट्र
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 7020
जास्तीत जास्त दर- 7100
सरासरी दर- 7050

मंडी बाबरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5875
जास्तीत जास्त दर- 7330
सरासरी दर- 7055

मंडी वणकेर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7365
सरासरी दर- 7200

मंडी थारा (शिहोरी)
राज्य गुजरात
जात- कापूस RCH-2
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 6750
सरासरी दर- 5875

मंडी संगत
राज्य पंजाब
जात- कापूस RCH-2
कमीत कमी दर- 4500
जास्तीत जास्त दर- 7200
सरासरी दर- 6200

मंडी ध्राग्रधरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस RCH-2
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7005
सरासरी दर- 6752

मंडी थारा
राज्य गुजरात
जात- कापूस RCH-2
कमीत कमी दर- 7000
जास्तीत जास्त दर- 7125
सरासरी दर- –

मंडी तलजा
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 7055
सरासरी दर- 6155

मंडी जसदण (विछिया)
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7200
सरासरी दर- 6475

मंडी महुवा (स्टेशन रोड)
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 6110
जास्तीत जास्त दर- 6860
सरासरी दर- 6485

मंडी चोटिला
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6650

मंडी जसदण
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7125
सरासरी दर- 6700

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *