तुर बाजार भाव

NEW आजचे तुर बाजार भाव 21 फेब्रुवारी 2024 Tur Bajar bhav

लासलगाव – निफाड
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 9001
जास्तीत जास्त दर: 9011
सर्वसाधारण दर: 9001

दोंडाईचा
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 144
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 9400
सर्वसाधारण दर: 9200

बार्शी
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 2
कमीत कमी दर: 9300
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 9300

बार्शी -वैराग
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 9700
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9700

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 1
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8000
सर्वसाधारण दर: 8000

पैठण
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 15
कमीत कमी दर: 8350
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9161

उदगीर
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 2100
कमीत कमी दर: 10200
जास्तीत जास्त दर: 10600
सर्वसाधारण दर: 10400

भोकर
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 32
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9450

कारंजा
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 1800
कमीत कमी दर: 8650
जास्तीत जास्त दर: 10425
सर्वसाधारण दर: 9700

परळी-वैजनाथ
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 20
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9400

रिसोड
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 1840
कमीत कमी दर: 9260
जास्तीत जास्त दर: 10350
सर्वसाधारण दर: 9800

मुरुम
शेतमाल: तूर
जात: गज्जर
आवक: 332
कमीत कमी दर: 10100
जास्तीत जास्त दर: 10441
सर्वसाधारण दर: 10270

साक्री
शेतमाल: तूर
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8000
सर्वसाधारण दर: 8000

सोलापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 9
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9800
सर्वसाधारण दर: 9800

लातूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 2063
कमीत कमी दर: 9410
जास्तीत जास्त दर: 10477
सर्वसाधारण दर: 10200

जालना
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 56
कमीत कमी दर: 8200
जास्तीत जास्त दर: 9450
सर्वसाधारण दर: 9000

अकोला
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 2811
कमीत कमी दर: 8800
जास्तीत जास्त दर: 10500
सर्वसाधारण दर: 9850

अमरावती
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 12181
कमीत कमी दर: 9150
जास्तीत जास्त दर: 10250
सर्वसाधारण दर: 9700

यवतमाळ
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 487
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 10055
सर्वसाधारण दर: 9627

मालेगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 52
कमीत कमी दर: 8199
जास्तीत जास्त दर: 9399
सर्वसाधारण दर: 8801

चिखली
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 625
कमीत कमी दर: 8501
जास्तीत जास्त दर: 10225
सर्वसाधारण दर: 9363

नागपूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 3958
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 10451
सर्वसाधारण दर: 10088

हिंगणघाट
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 7687
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 11011
सर्वसाधारण दर: 9000

अक्कलकोट
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 320
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 10540
सर्वसाधारण दर: 9500

वाशीम
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 3000
कमीत कमी दर: 9250
जास्तीत जास्त दर: 10050
सर्वसाधारण दर: 9500

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 60
कमीत कमी दर: 9400
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9550

चाळीसगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 130
कमीत कमी दर: 7141
जास्तीत जास्त दर: 9352
सर्वसाधारण दर: 9000

पाचोरा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 8730
जास्तीत जास्त दर: 9571
सर्वसाधारण दर: 9200

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 91
कमीत कमी दर: 9300
जास्तीत जास्त दर: 9800
सर्वसाधारण दर: 9550

जिंतूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 79
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9700

कोपरगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7801
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8100

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 21
कमीत कमी दर: 6100
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 6600

परतूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 9300
जास्तीत जास्त दर: 9605
सर्वसाधारण दर: 9500

चांदूर बझार
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 977
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 10360
सर्वसाधारण दर: 9600

मेहकर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1230
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9810
सर्वसाधारण दर: 9500

धरणगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9605
सर्वसाधारण दर: 9400

नांदगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 9250

औसा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 63
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 10351
सर्वसाधारण दर: 9782

निलंगा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 40
कमीत कमी दर: 10000
जास्तीत जास्त दर: 10301
सर्वसाधारण दर: 10200

चाकूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 8001
जास्तीत जास्त दर: 10371
सर्वसाधारण दर: 10026

मुखेड
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 22
कमीत कमी दर: 10100
जास्तीत जास्त दर: 10200
सर्वसाधारण दर: 10100

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 10051
सर्वसाधारण दर: 9800

सेनगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 162
कमीत कमी दर: 9300
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9500

बार्शी – टाकळी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 21
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9400

नादगाव खांडेश्वर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 404
कमीत कमी दर: 9250
जास्तीत जास्त दर: 10095
सर्वसाधारण दर: 9550

नेर परसोपंत
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 247
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 9550
सर्वसाधारण दर: 8985

राजूरा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 40
कमीत कमी दर: 8504
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9325

पुलगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 129
कमीत कमी दर: 8450
जास्तीत जास्त दर: 9805
सर्वसाधारण दर: 9480

सिंदी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 21
कमीत कमी दर: 8650
जास्तीत जास्त दर: 10000
सर्वसाधारण दर: 9450

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 753
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 10000
सर्वसाधारण दर: 9850

जळकोट
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 328
कमीत कमी दर: 9850
जास्तीत जास्त दर: 10700
सर्वसाधारण दर: 10451

दुधणी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 676
कमीत कमी दर: 9700
जास्तीत जास्त दर: 10400
सर्वसाधारण दर: 10050

काटोल
शेतमाल: तूर
जात: लोकल
आवक: 500
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9840
सर्वसाधारण दर: 9000

जालना
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 981
कमीत कमी दर: 6600
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9400

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 65
कमीत कमी दर: 7200
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 8550

माजलगाव
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 142
कमीत कमी दर: 7725
जास्तीत जास्त दर: 9856
सर्वसाधारण दर: 9700

पाचोरा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 40
कमीत कमी दर: 8915
जास्तीत जास्त दर: 9370
सर्वसाधारण दर: 9100

शेवगाव
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 34
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9500

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 7
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 9300

करमाळा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 16
कमीत कमी दर: 9700
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9851

गेवराई
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 296
कमीत कमी दर: 6700
जास्तीत जास्त दर: 10100
सर्वसाधारण दर: 8500

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 147
कमीत कमी दर: 6701
जास्तीत जास्त दर: 10025
सर्वसाधारण दर: 7181

परतूर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 60
कमीत कमी दर: 9350
जास्तीत जास्त दर: 9600
सर्वसाधारण दर: 9450

देउळगाव राजा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 22
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9600
सर्वसाधारण दर: 9000

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 20
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 10051
सर्वसाधारण दर: 9850

पाथरी
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 56
कमीत कमी दर: 7301
जास्तीत जास्त दर: 9600
सर्वसाधारण दर: 9411

देवळा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 7005
जास्तीत जास्त दर: 8800
सर्वसाधारण दर: 8725

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *