तुर बाजार भाव

NEW आजचे तुर बाजार भाव 20 जानेवारी 2024 Tur Bajar bhav

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 7
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9300

पैठण
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 135
कमीत कमी दर: 8891
जास्तीत जास्त दर: 9492
सर्वसाधारण दर: 9191

रिसोड
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 765
कमीत कमी दर: 9065
जास्तीत जास्त दर: 9600
सर्वसाधारण दर: 9355

हिंगोली
शेतमाल: तूर
जात: गज्जर
आवक: 250
कमीत कमी दर: 9650
जास्तीत जास्त दर: 10295
सर्वसाधारण दर: 9972

मुरुम
शेतमाल: तूर
जात: गज्जर
आवक: 2001
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 10005
सर्वसाधारण दर: 9603

बाभुळगाव
शेतमाल: तूर
जात: हायब्रीड
आवक: 58
कमीत कमी दर: 8400
जास्तीत जास्त दर: 9400
सर्वसाधारण दर: 9000

जालना
शेतमाल: तूर
जात: काळी
आवक: 1
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8000
सर्वसाधारण दर: 8000

सोलापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 254
कमीत कमी दर: 8460
जास्तीत जास्त दर: 9850
सर्वसाधारण दर: 9500

लातूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 6504
कमीत कमी दर: 9601
जास्तीत जास्त दर: 10100
सर्वसाधारण दर: 9700

जालना
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 673
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9675
सर्वसाधारण दर: 9000

अकोला
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1855
कमीत कमी दर: 7400
जास्तीत जास्त दर: 10285
सर्वसाधारण दर: 9000

अमरावती
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 909
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9511
सर्वसाधारण दर: 8755

धुळे
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 50
कमीत कमी दर: 8685
जास्तीत जास्त दर: 8855
सर्वसाधारण दर: 8805

जळगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 58
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 9350
सर्वसाधारण दर: 8950

मालेगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 46
कमीत कमी दर: 4701
जास्तीत जास्त दर: 9102
सर्वसाधारण दर: 8000

चोपडा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 100
कमीत कमी दर: 8600
जास्तीत जास्त दर: 9475
सर्वसाधारण दर: 9000

आर्वी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 515
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 8850

चिखली
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 500
कमीत कमी दर: 7600
जास्तीत जास्त दर: 9800
सर्वसाधारण दर: 8700

बार्शी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 110
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9200
सर्वसाधारण दर: 9100

नागपूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 2280
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 10211
सर्वसाधारण दर: 9783

हिंगणघाट
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 2079
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9865
सर्वसाधारण दर: 8500

अक्कलकोट
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1557
कमीत कमी दर: 9250
जास्तीत जास्त दर: 9901
सर्वसाधारण दर: 9400

अमळनेर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 250
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9476
सर्वसाधारण दर: 9476

पाचोरा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 110
कमीत कमी दर: 8200
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8500

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 58
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9350

जिंतूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 44
कमीत कमी दर: 8700
जास्तीत जास्त दर: 9401
सर्वसाधारण दर: 9100

मुर्तीजापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 60
कमीत कमी दर: 8850
जास्तीत जास्त दर: 10005
सर्वसाधारण दर: 9405

मलकापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 2150
कमीत कमी दर: 8815
जास्तीत जास्त दर: 10170
सर्वसाधारण दर: 9510

सावनेर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 511
कमीत कमी दर: 7501
जास्तीत जास्त दर: 9370
सर्वसाधारण दर: 8850

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 59
कमीत कमी दर: 8600
जास्तीत जास्त दर: 9491
सर्वसाधारण दर: 8700

तेल्हारा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 600
कमीत कमी दर: 8700
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9560

मेहकर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 410
कमीत कमी दर: 8200
जास्तीत जास्त दर: 9360
सर्वसाधारण दर: 9200

वरोरा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 32
कमीत कमी दर: 7500
जास्तीत जास्त दर: 9200
सर्वसाधारण दर: 8500

वरोरा-खांबाडा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 23
कमीत कमी दर: 7900
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 8200

औराद शहाजानी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 486
कमीत कमी दर: 9201
जास्तीत जास्त दर: 9791
सर्वसाधारण दर: 9496

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 42
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9500

सेनगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 110
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9100

पुर्णा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9300

नेर परसोपंत
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 76
कमीत कमी दर: 7715
जास्तीत जास्त दर: 9250
सर्वसाधारण दर: 8606

राजूरा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 6
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 9000

सिंदी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 8
कमीत कमी दर: 9220
जास्तीत जास्त दर: 9350
सर्वसाधारण दर: 9300

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 511
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9660
सर्वसाधारण दर: 9500

उमरेड
शेतमाल: तूर
जात: लोकल
आवक: 24
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 8650
सर्वसाधारण दर: 8000

किल्ले धारुर
शेतमाल: तूर
जात: लोकल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 8501
जास्तीत जास्त दर: 8501
सर्वसाधारण दर: 8501

जालना
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 4593
कमीत कमी दर: 7701
जास्तीत जास्त दर: 10201
सर्वसाधारण दर: 9750

बार्शी
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 193
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9200
सर्वसाधारण दर: 9100

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 340
कमीत कमी दर: 8411
जास्तीत जास्त दर: 9760
सर्वसाधारण दर: 9220

बीड
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 102
कमीत कमी दर: 7010
जास्तीत जास्त दर: 10100
सर्वसाधारण दर: 9538

पाचोरा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 10
कमीत कमी दर: 8100
जास्तीत जास्त दर: 8700
सर्वसाधारण दर: 8500

भोकरदन
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 11
कमीत कमी दर: 7900
जास्तीत जास्त दर: 8200
सर्वसाधारण दर: 8100

शेवगाव
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 162
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 9300

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 9
कमीत कमी दर: 9400
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9400

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 231
कमीत कमी दर: 8001
जास्तीत जास्त दर: 9590
सर्वसाधारण दर: 8301

देउळगाव राजा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 18
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9600
सर्वसाधारण दर: 9000

औराद शहाजानी
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 843
कमीत कमी दर: 9252
जास्तीत जास्त दर: 9810
सर्वसाधारण दर: 9531

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 35
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9500

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *