तुर बाजार भाव

NEW आजचे तुर बाजार भाव 17 फेब्रुवारी 2024 Tur Bajar bhav

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7501
जास्तीत जास्त दर: 9104
सर्वसाधारण दर: 8401

पैठण
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 28
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 8900

भोकर
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 38
कमीत कमी दर: 9191
जास्तीत जास्त दर: 9519
सर्वसाधारण दर: 9355

कारंजा
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 1500
कमीत कमी दर: 8800
जास्तीत जास्त दर: 9930
सर्वसाधारण दर: 9300

हिंगोली
शेतमाल: तूर
जात: गज्जर
आवक: 410
कमीत कमी दर: 9100
जास्तीत जास्त दर: 10150
सर्वसाधारण दर: 9625

अकोट
शेतमाल: तूर
जात: हायब्रीड
आवक: 800
कमीत कमी दर: 8775
जास्तीत जास्त दर: 10270
सर्वसाधारण दर: 10000

सोलापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 5
कमीत कमी दर: 9490
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9500

जालना
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 97
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9672
सर्वसाधारण दर: 9200

अकोला
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1250
कमीत कमी दर: 8205
जास्तीत जास्त दर: 10300
सर्वसाधारण दर: 9600

अमरावती
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 10827
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 9950
सर्वसाधारण दर: 9725

मालेगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 50
कमीत कमी दर: 6501
जास्तीत जास्त दर: 9530
सर्वसाधारण दर: 9126

चिखली
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 610
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9800
सर्वसाधारण दर: 8900

नागपूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 2231
कमीत कमी दर: 8800
जास्तीत जास्त दर: 10052
सर्वसाधारण दर: 9730

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 600
कमीत कमी दर: 9750
जास्तीत जास्त दर: 10000
सर्वसाधारण दर: 9800

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 83
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9800
सर्वसाधारण दर: 9500

जिंतूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 12
कमीत कमी दर: 9400
जास्तीत जास्त दर: 9600
सर्वसाधारण दर: 9500

मलकापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 2445
कमीत कमी दर: 9060
जास्तीत जास्त दर: 10340
सर्वसाधारण दर: 9500

वणी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 7
कमीत कमी दर: 9100
जास्तीत जास्त दर: 9150
सर्वसाधारण दर: 9125

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 18
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 9301
सर्वसाधारण दर: 6801

तेल्हारा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 540
कमीत कमी दर: 9400
जास्तीत जास्त दर: 10100
सर्वसाधारण दर: 9940

मेहकर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 8300
जास्तीत जास्त दर: 9205
सर्वसाधारण दर: 9000

धरणगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 10
कमीत कमी दर: 8560
जास्तीत जास्त दर: 8895
सर्वसाधारण दर: 8785

नांदगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 8799
जास्तीत जास्त दर: 9401
सर्वसाधारण दर: 9350

औराद शहाजानी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 78
कमीत कमी दर: 9800
जास्तीत जास्त दर: 10210
सर्वसाधारण दर: 10005

कळंब (धाराशिव)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 38
कमीत कमी दर: 8700
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9501

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 45
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9750

सेनगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 192
कमीत कमी दर: 9050
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9150

नेर परसोपंत
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 181
कमीत कमी दर: 8100
जास्तीत जास्त दर: 9555
सर्वसाधारण दर: 9088

उमरखेड
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 70
कमीत कमी दर: 7400
जास्तीत जास्त दर: 7700
सर्वसाधारण दर: 7500

पारशिवनी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 51
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 9000

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 365
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9400

जळकोट
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 408
कमीत कमी दर: 9875
जास्तीत जास्त दर: 10471
सर्वसाधारण दर: 10251

दुधणी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 314
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 10185
सर्वसाधारण दर: 9350

उमरेड
शेतमाल: तूर
जात: लोकल
आवक: 166
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 10100
सर्वसाधारण दर: 9000

जालना
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 950
कमीत कमी दर: 7100
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9500

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 173
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 8450

भोकरदन
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 10
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 10000
सर्वसाधारण दर: 9700

गेवराई
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 124
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 9750
सर्वसाधारण दर: 8000

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 78
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 9600
सर्वसाधारण दर: 7301

देउळगाव राजा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 10
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9000

वैजापूर- शिऊर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 24
कमीत कमी दर: 6041
जास्तीत जास्त दर: 6100
सर्वसाधारण दर: 6091

औराद शहाजानी
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 116
कमीत कमी दर: 9900
जास्तीत जास्त दर: 10400
सर्वसाधारण दर: 10160

कळंब (धाराशिव)
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 6
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 9901
सर्वसाधारण दर: 9700

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 40
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9800

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *