तुर बाजार भाव

NEW आजचे तुर बाजार भाव 17 जानेवारी 2024 Tur Bajar bhav

शहादा
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7952
जास्तीत जास्त दर: 8700
सर्वसाधारण दर: 8349

दोंडाईचा
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 21
कमीत कमी दर: 8199
जास्तीत जास्त दर: 8851
सर्वसाधारण दर: 8751

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 3
कमीत कमी दर: 8200
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 8300

पैठण
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 77
कमीत कमी दर: 8700
जास्तीत जास्त दर: 9125
सर्वसाधारण दर: 8900

उदगीर
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 4100
कमीत कमी दर: 8700
जास्तीत जास्त दर: 9477
सर्वसाधारण दर: 9088

भोकर
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 26
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 8545
सर्वसाधारण दर: 7772

कारंजा
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 1300
कमीत कमी दर: 7605
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 8700

रिसोड
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 760
कमीत कमी दर: 8870
जास्तीत जास्त दर: 9120
सर्वसाधारण दर: 9000

मालेगाव (वाशिम)
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 230
कमीत कमी दर: 7500
जास्तीत जास्त दर: 8750
सर्वसाधारण दर: 8200

हिंगोली
शेतमाल: तूर
जात: गज्जर
आवक: 155
कमीत कमी दर: 8800
जास्तीत जास्त दर: 9430
सर्वसाधारण दर: 9115

मुरुम
शेतमाल: तूर
जात: गज्जर
आवक: 910
कमीत कमी दर: 8900
जास्तीत जास्त दर: 9790
सर्वसाधारण दर: 9345

जालना
शेतमाल: तूर
जात: काळी
आवक: 24
कमीत कमी दर: 8200
जास्तीत जास्त दर: 8200
सर्वसाधारण दर: 8200

सोलापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 427
कमीत कमी दर: 7775
जास्तीत जास्त दर: 9480
सर्वसाधारण दर: 9200

लातूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 10080
कमीत कमी दर: 8801
जास्तीत जास्त दर: 9601
सर्वसाधारण दर: 9400

जालना
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 333
कमीत कमी दर: 8150
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8600

अकोला
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 903
कमीत कमी दर: 6860
जास्तीत जास्त दर: 9560
सर्वसाधारण दर: 9000

जळगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 35
कमीत कमी दर: 8200
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 8400

यवतमाळ
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 372
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9380
सर्वसाधारण दर: 8940

परभणी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 36
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 8300

चोपडा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 500
कमीत कमी दर: 8200
जास्तीत जास्त दर: 8892
सर्वसाधारण दर: 8500

आर्वी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 350
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 9200
सर्वसाधारण दर: 8600

चिखली
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 415
कमीत कमी दर: 7700
जास्तीत जास्त दर: 9432
सर्वसाधारण दर: 8566

नागपूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 2988
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9070
सर्वसाधारण दर: 8803

अक्कलकोट
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1475
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9826
सर्वसाधारण दर: 9600

वाशीम
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1500
कमीत कमी दर: 7800
जास्तीत जास्त दर: 9325
सर्वसाधारण दर: 8500

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1500
कमीत कमी दर: 7550
जास्तीत जास्त दर: 8550
सर्वसाधारण दर: 8150

अमळनेर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 200
कमीत कमी दर: 8411
जास्तीत जास्त दर: 8700
सर्वसाधारण दर: 8700

चाळीसगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 70
कमीत कमी दर: 7501
जास्तीत जास्त दर: 8400
सर्वसाधारण दर: 8200

पाचोरा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 130
कमीत कमी दर: 8363
जास्तीत जास्त दर: 8700
सर्वसाधारण दर: 8500

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 41
कमीत कमी दर: 7800
जास्तीत जास्त दर: 8600
सर्वसाधारण दर: 8200

जिंतूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 315
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9091
सर्वसाधारण दर: 8780

दिग्रस
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 200
कमीत कमी दर: 7600
जास्तीत जास्त दर: 8750
सर्वसाधारण दर: 8665

वणी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 199
कमीत कमी दर: 8300
जास्तीत जास्त दर: 9150
सर्वसाधारण दर: 8600

सावनेर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 365
कमीत कमी दर: 6500
जास्तीत जास्त दर: 8780
सर्वसाधारण दर: 8000

कोपरगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 7501
जास्तीत जास्त दर: 7700
सर्वसाधारण दर: 7541

रावेर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 10
कमीत कमी दर: 8070
जास्तीत जास्त दर: 8250
सर्वसाधारण दर: 8180

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 40
कमीत कमी दर: 8175
जास्तीत जास्त दर: 8991
सर्वसाधारण दर: 8275

मेहकर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 410
कमीत कमी दर: 7500
जास्तीत जास्त दर: 8900
सर्वसाधारण दर: 8500

वरोरा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 28
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 8635
सर्वसाधारण दर: 8000

वरोरा-खांबाडा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 4
कमीत कमी दर: 7500
जास्तीत जास्त दर: 8000
सर्वसाधारण दर: 7800

धरणगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 13
कमीत कमी दर: 8295
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 8300

यावल
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8900
सर्वसाधारण दर: 8600

नांदगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 9
कमीत कमी दर: 7400
जास्तीत जास्त दर: 8950
सर्वसाधारण दर: 8350

चाकूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 104
कमीत कमी दर: 9001
जास्तीत जास्त दर: 9276
सर्वसाधारण दर: 9135

औराद शहाजानी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 410
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9340
सर्वसाधारण दर: 9170

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 40
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9100
सर्वसाधारण दर: 8650

सेनगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 186
कमीत कमी दर: 8400
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8700

नेर परसोपंत
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 61
कमीत कमी दर: 6400
जास्तीत जास्त दर: 8400
सर्वसाधारण दर: 7512

पांढरकवडा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 258
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 10000
सर्वसाधारण दर: 8500

राजूरा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 47
कमीत कमी दर: 8375
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 8455

सिंदी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 19
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8855
सर्वसाधारण दर: 8250

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 462
कमीत कमी दर: 8300
जास्तीत जास्त दर: 9250
सर्वसाधारण दर: 9000

वर्धा
शेतमाल: तूर
जात: लोकल
आवक: 131
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8560
सर्वसाधारण दर: 8300

परांडा
शेतमाल: तूर
जात: लोकल
आवक: 23
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9200
सर्वसाधारण दर: 9050

काटोल
शेतमाल: तूर
जात: लोकल
आवक: 280
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 8821
सर्वसाधारण दर: 7780

जालना
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 3292
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 10060
सर्वसाधारण दर: 9500

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 71
कमीत कमी दर: 8099
जास्तीत जास्त दर: 9245
सर्वसाधारण दर: 8732

पाचोरा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 50
कमीत कमी दर: 8411
जास्तीत जास्त दर: 8500
सर्वसाधारण दर: 8451

शेवगाव
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 150
कमीत कमी दर: 8700
जास्तीत जास्त दर: 8800
सर्वसाधारण दर: 8700

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 49
कमीत कमी दर: 8400
जास्तीत जास्त दर: 8600
सर्वसाधारण दर: 8400

करमाळा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 311
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9375
सर्वसाधारण दर: 9251

गेवराई
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 212
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9490
सर्वसाधारण दर: 8900

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 123
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9022
सर्वसाधारण दर: 8431

देउळगाव राजा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 3
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 9001
सर्वसाधारण दर: 8800

गंगापूर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 84
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 8756
सर्वसाधारण दर: 8498

चाकूर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 13
कमीत कमी दर: 8721
जास्तीत जास्त दर: 9060
सर्वसाधारण दर: 8890

औराद शहाजानी
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 981
कमीत कमी दर: 9001
जास्तीत जास्त दर: 9370
सर्वसाधारण दर: 9185

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 45
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8500

पाथरी
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 80
कमीत कमी दर: 6200
जास्तीत जास्त दर: 8800
सर्वसाधारण दर: 8600

देवळा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 4
कमीत कमी दर: 6505
जास्तीत जास्त दर: 8200
सर्वसाधारण दर: 7790

सोनपेठ
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 74
कमीत कमी दर: 7700
जास्तीत जास्त दर: 8776
सर्वसाधारण दर: 8500

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *