तुर बाजार भाव

NEW आजचे तुर बाजार भाव 16 फेब्रुवारी 2024 Tur Bajar bhav

दोंडाईचा
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 175
कमीत कमी दर: 7500
जास्तीत जास्त दर: 9526
सर्वसाधारण दर: 9100

पैठण
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 63
कमीत कमी दर: 8700
जास्तीत जास्त दर: 9440
सर्वसाधारण दर: 9200

भोकर
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 60
कमीत कमी दर: 8802
जास्तीत जास्त दर: 9321
सर्वसाधारण दर: 9062

कारंजा
शेतमाल: तूर
जात: —
आवक: 2400
कमीत कमी दर: 8300
जास्तीत जास्त दर: 9890
सर्वसाधारण दर: 9100

हिंगोली
शेतमाल: तूर
जात: गज्जर
आवक: 531
कमीत कमी दर: 9190
जास्तीत जास्त दर: 10100
सर्वसाधारण दर: 9645

सोलापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 19
कमीत कमी दर: 9730
जास्तीत जास्त दर: 9730
सर्वसाधारण दर: 9730

जालना
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 147
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9751
सर्वसाधारण दर: 9300

अकोला
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1905
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 10105
सर्वसाधारण दर: 9600

अमरावती
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 11364
कमीत कमी दर: 9100
जास्तीत जास्त दर: 9904
सर्वसाधारण दर: 9502

धुळे
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 60
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9375
सर्वसाधारण दर: 9100

जळगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 8700
जास्तीत जास्त दर: 9200
सर्वसाधारण दर: 9100

यवतमाळ
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 756
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9880
सर्वसाधारण दर: 9540

चिखली
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 530
कमीत कमी दर: 8000
जास्तीत जास्त दर: 9651
सर्वसाधारण दर: 8825

नागपूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 2431
कमीत कमी दर: 8700
जास्तीत जास्त दर: 10000
सर्वसाधारण दर: 9675

हिंगणघाट
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 4428
कमीत कमी दर: 7800
जास्तीत जास्त दर: 10485
सर्वसाधारण दर: 8700

अक्कलकोट
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 80
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 10150
सर्वसाधारण दर: 9500

वाशीम
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1500
कमीत कमी दर: 8800
जास्तीत जास्त दर: 9912
सर्वसाधारण दर: 9200

वाशीम – अनसींग
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 600
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9600
सर्वसाधारण दर: 9200

हिंगोली- खानेगाव नाका
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 84
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 9450

जिंतूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 51
कमीत कमी दर: 9200
जास्तीत जास्त दर: 9576
सर्वसाधारण दर: 9400

मुर्तीजापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1250
कमीत कमी दर: 9365
जास्तीत जास्त दर: 9850
सर्वसाधारण दर: 9625

अजनगाव सुर्जी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 548
कमीत कमी दर: 8400
जास्तीत जास्त दर: 9635
सर्वसाधारण दर: 9300

सावनेर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 675
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9763
सर्वसाधारण दर: 9475

कोपरगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 9000

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 33
कमीत कमी दर: 5900
जास्तीत जास्त दर: 9400
सर्वसाधारण दर: 7400

चांदूर बझार
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 1017
कमीत कमी दर: 8050
जास्तीत जास्त दर: 9800
सर्वसाधारण दर: 9200

वरोरा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 72
कमीत कमी दर: 7500
जास्तीत जास्त दर: 9300
सर्वसाधारण दर: 8500

वरोरा-खांबाडा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 18
कमीत कमी दर: 8450
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8700

औराद शहाजानी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 77
कमीत कमी दर: 9700
जास्तीत जास्त दर: 10200
सर्वसाधारण दर: 9950

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 37
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9800

सेनगाव
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 59
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9200

पुर्णा
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 8620
जास्तीत जास्त दर: 9690
सर्वसाधारण दर: 9550

पालम
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 57
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9500

नेर परसोपंत
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 286
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 9365
सर्वसाधारण दर: 8833

उमरखेड-डांकी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 120
कमीत कमी दर: 7400
जास्तीत जास्त दर: 7600
सर्वसाधारण दर: 7500

सिंदी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 79
कमीत कमी दर: 9020
जास्तीत जास्त दर: 9790
सर्वसाधारण दर: 9450

सिंदी(सेलू)
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 416
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9250

दुधणी
शेतमाल: तूर
जात: लाल
आवक: 316
कमीत कमी दर: 8800
जास्तीत जास्त दर: 10110
सर्वसाधारण दर: 9450

काटोल
शेतमाल: तूर
जात: लोकल
आवक: 595
कमीत कमी दर: 8300
जास्तीत जास्त दर: 9675
सर्वसाधारण दर: 9280

जालना
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 1300
कमीत कमी दर: 6000
जास्तीत जास्त दर: 10000
सर्वसाधारण दर: 9500

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 102
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9950
सर्वसाधारण दर: 9225

शेवगाव – भोदेगाव
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 6
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 9000

करमाळा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 44
कमीत कमी दर: 9000
जास्तीत जास्त दर: 10100
सर्वसाधारण दर: 10000

गेवराई
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 222
कमीत कमी दर: 7000
जास्तीत जास्त दर: 9750
सर्वसाधारण दर: 9000

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 251
कमीत कमी दर: 5500
जास्तीत जास्त दर: 9700
सर्वसाधारण दर: 6000

देउळगाव राजा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 9
कमीत कमी दर: 8500
जास्तीत जास्त दर: 9500
सर्वसाधारण दर: 9000

तळोदा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 5
कमीत कमी दर: 7850
जास्तीत जास्त दर: 9000
सर्वसाधारण दर: 8500

औराद शहाजानी
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 236
कमीत कमी दर: 9801
जास्तीत जास्त दर: 10300
सर्वसाधारण दर: 10050

तुळजापूर
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 50
कमीत कमी दर: 9500
जास्तीत जास्त दर: 9900
सर्वसाधारण दर: 9750

देवळा
शेतमाल: तूर
जात: पांढरा
आवक: 1
कमीत कमी दर: 8400
जास्तीत जास्त दर: 8700
सर्वसाधारण दर: 8640

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *