टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 23 फेब्रुवारी 2024 tomato rate

पाटन
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 12
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1300

खेड-चाकण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 270
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1600

श्रीरामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 30
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1250

पलूस
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 12
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1700

राहता
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 25
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1300

हिंगणा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 26
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1250

पंढरपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 9
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1200

कल्याण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1700

मुरबाड
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 48
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

कळमेश्वर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 21
कमीत कमी दर: 1020
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1340

पुणे
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 1966
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 7
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1600

पुणे-मोशी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 304
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 850

वाई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 80
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1200

मंगळवेढा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 59
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1100

कामठी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 74
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पनवेल
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 615
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

मुंबई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 1810
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

रत्नागिरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 19
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

इस्लामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 87
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1400

सोलापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 159
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 800

जळगाव
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 126
कमीत कमी दर: 900
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 1100

भुसावळ
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 50
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1200

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *