टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 22 फेब्रुवारी 2024 tomato rate

कोल्हापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 280
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1200

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 94
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1400

खेड-चाकण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 370
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

श्रीरामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 13
कमीत कमी दर: 1100
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 1600

सातारा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 90
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1400

राहता
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 49
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1000

हिंगणा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 5
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1250

कल्याण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1700

कळमेश्वर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 18
कमीत कमी दर: 1530
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1850

अकलुज
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 27
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 2071
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पुणे- खडकी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 17
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1150

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 19
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1600

पुणे-मोशी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 660
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1250

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 700
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1625

पेन
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 177
कमीत कमी दर: 3400
जास्तीत जास्त दर: 3600
सर्वसाधारण दर: 3400

वाई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 70
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1400

मंगळवेढा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 89
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1200

कामठी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 37
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पनवेल
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 585
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

मुंबई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 1832
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1800

इस्लामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 32
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1400

सोलापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 153
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1000

जळगाव
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 130
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 800

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 700
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2150

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *