टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 20 फेब्रुवारी 2024 tomato rate

कोल्हापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 168
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1300

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 64
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1400

खेड-चाकण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 370
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

सातारा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 81
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पलूस
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2000

राहता
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 85
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1000

हिंगणा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 41
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1250

पंढरपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 8
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

कळमेश्वर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2030
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2350

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 150
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1500

पुणे
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 2272
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पुणे-मोशी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 477
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1250

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 600
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1600

कामठी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 31
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

सोलापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 123
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1300
सर्वसाधारण दर: 800

जळगाव
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 130
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1100

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 500
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1950

फलटण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 18
कमीत कमी दर: 250
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 1300

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *