टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 20 जानेवारी 2024 tomato rate

कोल्हापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 212
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 1600

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 114
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पाटन
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 9
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1750

श्रीरामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 21
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1700

राहता
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 31
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1300

हिंगणा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 50
कमीत कमी दर: 625
जास्तीत जास्त दर: 1250
सर्वसाधारण दर: 1000

कळमेश्वर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 19
कमीत कमी दर: 610
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 825

अकलुज
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1300

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 129
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1400

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 12
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1900

पुणे-मोशी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 390
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 1000

चांदवड
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 27
कमीत कमी दर: 750
जास्तीत जास्त दर: 2250
सर्वसाधारण दर: 1625

कामठी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 30
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1000

पनवेल
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 890
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

सोलापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 185
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 700

जळगाव
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 55
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1500

भुसावळ

जात: वैशाली
आवक: 17
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *