टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 19 फेब्रुवारी 2024 tomato rate

कोल्हापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 215
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1400

पंढरपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 7
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1200

अकलुज
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 28
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 14
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1750

पुणे-मोशी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 407
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1750

मंगळवेढा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 90
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1400

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *