टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 18 जानेवारी 2024 tomato rate

कोल्हापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 174
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1400

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 115
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1150

चंद्रपूर – गंजवड
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 170
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1200
सर्वसाधारण दर: 1000

श्रीरामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 21
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1700

सातारा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 96
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

राहता
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 52
कमीत कमी दर: 750
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1600

हिंगणा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 12
कमीत कमी दर: 1250
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1400

कल्याण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 13
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1950

कळमेश्वर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 22
कमीत कमी दर: 615
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 835

अकलुज
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 22
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1300

पुणे
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 1819
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पुणे- खडकी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 18
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1350

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 18
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1900

पुणे-मोशी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 461
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1250

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 600
कमीत कमी दर: 700
जास्तीत जास्त दर: 1000
सर्वसाधारण दर: 825

चांदवड
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 20
कमीत कमी दर: 750
जास्तीत जास्त दर: 2275
सर्वसाधारण दर: 1500

मंगळवेढा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 49
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1300

कामठी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 51
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1000

पनवेल
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 464
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2100

मुंबई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 2074
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1900

रत्नागिरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 21
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1500

इस्लामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 10
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1100
सर्वसाधारण दर: 950

सोलापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 100
कमीत कमी दर: 200
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 900

जळगाव
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 100
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1200

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 600
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1625

भुसावळ
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 23
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *