टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 15 फेब्रुवारी 2024 tomato rate

कोल्हापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 226
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1500

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 112
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

खेड-चाकण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 312
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2000

श्रीरामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 31
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2000

सातारा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 84
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1750

राहता
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 63
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1200

हिंगणा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 17
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1250
सर्वसाधारण दर: 1000

कल्याण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 1900

कळमेश्वर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 19
कमीत कमी दर: 1520
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1810

अकलुज
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 36
कमीत कमी दर: 800
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1000

पुणे
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 2606
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1750

पुणे- खडकी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 9
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1400

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 14
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2450

पुणे-मोशी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 608
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2000

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 900
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1875

पेन
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 279
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 3000

मंगळवेढा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 78
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1000

कामठी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 28
कमीत कमी दर: 1100
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1300

पनवेल
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 610
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1800

मुंबई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 1864
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1900

इस्लामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 39
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1750

सोलापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 147
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1800
सर्वसाधारण दर: 1000

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 400
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2250

भुसावळ
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 18
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 150

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *