टोमॅटो बाजार भाव

NEW आजचे टोमॅटो बाजार भाव 13 फेब्रुवारी 2024 tomato rate

कोल्हापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 166
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1500

अहमदनगर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 140
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1500

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 88
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1750

खेड-चाकण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 330
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2000

विटा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 50
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2350

सातारा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 53
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2500

पलूस
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2500

राहता
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 87
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1500

हिंगणा
शेतमाल: टोमॅटो
जात: —
आवक: 30
कमीत कमी दर: 1300
जास्तीत जास्त दर: 1600
सर्वसाधारण दर: 1400

कल्याण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 1900

कळमेश्वर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 20
कमीत कमी दर: 2005
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2315

रामटेक
शेतमाल: टोमॅटो
जात: हायब्रीड
आवक: 74
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1400
सर्वसाधारण दर: 1200

अमरावती- फळ आणि भाजीपाला
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 138
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1700

पुणे
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 2358
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1750

पुणे -पिंपरी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 12
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2500

पुणे-मोशी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 437
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

नागपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 700
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 1700
सर्वसाधारण दर: 1650

कामठी
शेतमाल: टोमॅटो
जात: लोकल
आवक: 47
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1500

पनवेल
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 760
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2500

मुंबई
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 2432
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2200

इस्लामपूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: नं. १
आवक: 54
कमीत कमी दर: 1200
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1550

सोलापूर
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 229
कमीत कमी दर: 300
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1000

जळगाव
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 130
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 1500
सर्वसाधारण दर: 1200

कराड
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 51
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 2000

फलटण
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 12
कमीत कमी दर: 250
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 1700

भुसावळ
शेतमाल: टोमॅटो
जात: वैशाली
आवक: 41
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर: 2000
सर्वसाधारण दर: 1800

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *