ज्वारी बाजार भाव

NEW आजचे ज्वारी बाजार भाव 23 फेब्रुवारी 2024 sorghum Rate

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: ज्वारी
जात: —
आवक: 13
कमीत कमी दर: 2180
जास्तीत जास्त दर: 2200
सर्वसाधारण दर: 2190

संगमनेर
शेतमाल: ज्वारी
जात: —
आवक: 9
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 2050

करमाळा
शेतमाल: ज्वारी
जात: —
आवक: 793
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 4650
सर्वसाधारण दर: 3500

कुर्डवाडी
शेतमाल: ज्वारी
जात: —
आवक: 80
कमीत कमी दर: 1950
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 2725

राहता
शेतमाल: ज्वारी
जात: —
आवक: 29
कमीत कमी दर: 1890
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2320

धुळे
शेतमाल: ज्वारी
जात: दादर
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 2313
सर्वसाधारण दर: 2313

जळगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: दादर
आवक: 267
कमीत कमी दर: 3000
जास्तीत जास्त दर: 3750
सर्वसाधारण दर: 3425

चोपडा
शेतमाल: ज्वारी
जात: दादर
आवक: 200
कमीत कमी दर: 2801
जास्तीत जास्त दर: 3562
सर्वसाधारण दर: 3052

अमळनेर
शेतमाल: ज्वारी
जात: दादर
आवक: 700
कमीत कमी दर: 3200
जास्तीत जास्त दर: 4100
सर्वसाधारण दर: 4100

अकोला
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 14
कमीत कमी दर: 2675
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2737

धुळे
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 42
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 2560
सर्वसाधारण दर: 2253

जळगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2400

चोपडा
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2251
जास्तीत जास्त दर: 2251
सर्वसाधारण दर: 2251

चिखली
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 4
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 1950

नागपूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 3
कमीत कमी दर: 3400
जास्तीत जास्त दर: 3600
सर्वसाधारण दर: 3550

मलकापूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2100
सर्वसाधारण दर: 2100

धरणगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 30
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 3155
सर्वसाधारण दर: 2871

अमरावती
शेतमाल: ज्वारी
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2900
सर्वसाधारण दर: 2700

मुंबई
शेतमाल: ज्वारी
जात: लोकल
आवक: 1056
कमीत कमी दर: 2700
जास्तीत जास्त दर: 6500
सर्वसाधारण दर: 4800

कोपरगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: लोकल
आवक: 84
कमीत कमी दर: 2081
जास्तीत जास्त दर: 2640
सर्वसाधारण दर: 2425

सोलापूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 11
कमीत कमी दर: 3415
जास्तीत जास्त दर: 3950
सर्वसाधारण दर: 3950

पुणे
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 664
कमीत कमी दर: 4900
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5000

जिंतूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 5
कमीत कमी दर: 2421
जास्तीत जास्त दर: 2421
सर्वसाधारण दर: 2421

जामखेड
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 1519
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 4100
सर्वसाधारण दर: 3350

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 39
कमीत कमी दर: 1750
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1850

नांदगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 34
कमीत कमी दर: 2150
जास्तीत जास्त दर: 2950
सर्वसाधारण दर: 2250

चाळीसगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 400
कमीत कमी दर: 1700
जास्तीत जास्त दर: 2400
सर्वसाधारण दर: 2181

परळी-वैजनाथ
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 7
कमीत कमी दर: 2600
जास्तीत जास्त दर: 2600
सर्वसाधारण दर: 2600

औसा
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 2750

चाकूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 8
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 2852
सर्वसाधारण दर: 2367

औराद शहाजानी
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 35
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 3776
सर्वसाधारण दर: 3138

मुरुम
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 1
कमीत कमी दर: 3051
जास्तीत जास्त दर: 3051
सर्वसाधारण दर: 3051

तुळजापूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 60
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 3700
सर्वसाधारण दर: 3200

पाथरी
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 10
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2651
सर्वसाधारण दर: 2501

दुधणी
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 31
कमीत कमी दर: 2700
जास्तीत जास्त दर: 3600
सर्वसाधारण दर: 3300

किल्ले धारुर
शेतमाल: ज्वारी
जात: पिवळी
आवक: 8
कमीत कमी दर: 3851
जास्तीत जास्त दर: 4200
सर्वसाधारण दर: 4001

माजलगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: रब्बी
आवक: 38
कमीत कमी दर: 2051
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2400

पैठण
शेतमाल: ज्वारी
जात: रब्बी
आवक: 2
कमीत कमी दर: 2800
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2800

गेवराई
शेतमाल: ज्वारी
जात: रब्बी
आवक: 19
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 3250
सर्वसाधारण दर: 2700

किल्ले धारुर
शेतमाल: ज्वारी
जात: रब्बी
आवक: 63
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 3251
सर्वसाधारण दर: 2900

जालना
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 1848
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 3840
सर्वसाधारण दर: 2925

चिखली
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 6
कमीत कमी दर: 2300
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2500

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 44
कमीत कमी दर: 1871
जास्तीत जास्त दर: 2750
सर्वसाधारण दर: 2310

परतूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 60
कमीत कमी दर: 1600
जास्तीत जास्त दर: 2130
सर्वसाधारण दर: 2050

देउळगाव राजा
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 20
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2300

तासगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 24
कमीत कमी दर: 3350
जास्तीत जास्त दर: 3670
सर्वसाधारण दर: 3530

मंठा
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 71
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर: 2300
सर्वसाधारण दर: 1800

कल्याण
शेतमाल: ज्वारी
जात: वसंत
आवक: 3
कमीत कमी दर: 3800
जास्तीत जास्त दर: 4400
सर्वसाधारण दर: 4100

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *