ज्वारी बाजार भाव

NEW आजचे ज्वारी बाजार भाव 17 फेब्रुवारी 2024 sorghum Rate

राहूरी -वांबोरी
शेतमाल: ज्वारी
जात: —
आवक: 52
कमीत कमी दर: 1051
जास्तीत जास्त दर: 4242
सर्वसाधारण दर: 3300

राहता
शेतमाल: ज्वारी
जात: —
आवक: 9
कमीत कमी दर: 2236
जास्तीत जास्त दर: 2236
सर्वसाधारण दर: 2236

जळगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: दादर
आवक: 35
कमीत कमी दर: 2400
जास्तीत जास्त दर: 3400
सर्वसाधारण दर: 3285

जलगाव – मसावत
शेतमाल: ज्वारी
जात: दादर
आवक: 7
कमीत कमी दर: 3200
जास्तीत जास्त दर: 3200
सर्वसाधारण दर: 3200

अकोला
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 15
कमीत कमी दर: 2505
जास्तीत जास्त दर: 2740
सर्वसाधारण दर: 2575

सांगली
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 185
कमीत कमी दर: 3180
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3340

नागपूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 43
कमीत कमी दर: 3400
जास्तीत जास्त दर: 3600
सर्वसाधारण दर: 3550

मलकापूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: हायब्रीड
आवक: 77
कमीत कमी दर: 1850
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 2310

अमरावती
शेतमाल: ज्वारी
जात: लोकल
आवक: 3
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 2800
सर्वसाधारण दर: 2650

हिंगोली
शेतमाल: ज्वारी
जात: लोकल
आवक: 25
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर: 3235
सर्वसाधारण दर: 2717

वैजापूर- शिऊर
शेतमाल: ज्वारी
जात: लोकल
आवक: 12
कमीत कमी दर: 2201
जास्तीत जास्त दर: 2661
सर्वसाधारण दर: 2510

सोलापूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 13
कमीत कमी दर: 3835
जास्तीत जास्त दर: 3835
सर्वसाधारण दर: 3835

पुणे
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 661
कमीत कमी दर: 5000
जास्तीत जास्त दर: 5800
सर्वसाधारण दर: 5400

अंबड (वडी गोद्री)
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 11
कमीत कमी दर: 1750
जास्तीत जास्त दर: 2500
सर्वसाधारण दर: 1970

नांदगाव
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 22
कमीत कमी दर: 2271
जास्तीत जास्त दर: 2700
सर्वसाधारण दर: 2650

वडूज
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 150
कमीत कमी दर: 3800
जास्तीत जास्त दर: 4000
सर्वसाधारण दर: 3900

परांडा
शेतमाल: ज्वारी
जात: मालदांडी
आवक: 17
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 3350
सर्वसाधारण दर: 2570

औराद शहाजानी
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 16
कमीत कमी दर: 2900
जास्तीत जास्त दर: 3951
सर्वसाधारण दर: 3425

कळंब (धाराशिव)
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 26
कमीत कमी दर: 1900
जास्तीत जास्त दर: 2625
सर्वसाधारण दर: 2100

तुळजापूर
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 70
कमीत कमी दर: 2500
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3000

दुधणी
शेतमाल: ज्वारी
जात: पांढरी
आवक: 71
कमीत कमी दर: 2175
जास्तीत जास्त दर: 3700
सर्वसाधारण दर: 3000

गेवराई
शेतमाल: ज्वारी
जात: रब्बी
आवक: 31
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 3419
सर्वसाधारण दर: 2700

जालना
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 1979
कमीत कमी दर: 1800
जास्तीत जास्त दर: 3491
सर्वसाधारण दर: 2500

सांगली
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 195
कमीत कमी दर: 3250
जास्तीत जास्त दर: 3500
सर्वसाधारण दर: 3340

छत्रपती संभाजीनगर
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 173
कमीत कमी दर: 2100
जास्तीत जास्त दर: 3620
सर्वसाधारण दर: 2860

देउळगाव राजा
शेतमाल: ज्वारी
जात: शाळू
आवक: 14
कमीत कमी दर: 2000
जास्तीत जास्त दर: 3000
सर्वसाधारण दर: 2800

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *