कापुस बाजार भाव

NEW आजचे गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 17 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी जुनागढ
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 6250
सरासरी दर- 6000

मंडी हिमतनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 7425
सरासरी दर- 6813

मंडी जेतपूर (जि. राजकोट)
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5875
जास्तीत जास्त दर- 7440
सरासरी दर- 7200

मंडी गोंडल
राज्य गुजरात
जात- कापूस HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 6005
जास्तीत जास्त दर- 7455
सरासरी दर- 6505

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- कापूस HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 5255
जास्तीत जास्त दर- 7230
सरासरी दर- 6555

मंडी सिद्धपूर
राज्य गुजरात
जात- कापूस HY4 (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 6750
जास्तीत जास्त दर- 7485
सरासरी दर- 7117

मंडी धरी
राज्य गुजरात
जात- कापूस स्थानिक
कमीत कमी दर- 5625
जास्तीत जास्त दर- 7265
सरासरी दर- 6720

मंडी मोरबी
राज्य गुजरात
जात- कापूस स्थानिक
कमीत कमी दर- 6005
जास्तीत जास्त दर- 7535
सरासरी दर- 6770

मंडी राजकोट
राज्य गुजरात
जात- कापूस नर्म बीटी
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7460
सरासरी दर- 7100

मंडी वीसावदर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5600
जास्तीत जास्त दर- 6730
सरासरी दर- 6165

मंडी भावनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5275
जास्तीत जास्त दर- 7225
सरासरी दर- 6250

मंडी जंबुसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6100
जास्तीत जास्त दर- 6500
सरासरी दर- 6300

मंडी जंबुसर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 6600
सरासरी दर- 6300

मंडी वीSNगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7455
सरासरी दर- 6477

मंडी अमरेली
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5150
जास्तीत जास्त दर- 7480
सरासरी दर- 6865

मंडी तळोद
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6750
जास्तीत जास्त दर- 7225
सरासरी दर- 6988

मंडी भेसन
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7375
सरासरी दर- 7000

मंडी विजापूर (गोज्जरिया)
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7320
सरासरी दर- 7000

मंडी बाबरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6150
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 7100

मंडी वांकानेर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7375
सरासरी दर- 7200

मंडी ध्रोळ
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6300
जास्तीत जास्त दर- 8105
सरासरी दर- 7205

मंडी जामनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6600
जास्तीत जास्त दर- 7775
सरासरी दर- 7235

मंडी हलवड
राज्य गुजरात
जात- कापूस इतर
कमीत कमी दर- 6250
जास्तीत जास्त दर- 7600
सरासरी दर- 7325

मंडी खेडब्रह्मा
राज्य गुजरात
जात- कापूस आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 6550
जास्तीत जास्त दर- 7100
सरासरी दर- 6825

मंडी ध्रागध्रा
राज्य गुजरात
जात- कापूस आरसीएच-2
कमीत कमी दर- 7000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 7000

मंडी महुवा (स्टेशन रोड)
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5005
जास्तीत जास्त दर- 6075
सरासरी दर- 5540

मंडी धंधुका
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 7350
सरासरी दर- 6300

मंडी तळेजा
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7130
सरासरी दर- 6440

मंडी चोटीला
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6620

मंडी बोडेली
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (B) 30 मिमी बारीक
कमीत कमी दर- 6400
जास्तीत जास्त दर- 7101
सरासरी दर- 6750

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *