कापुस बाजार भाव

NEW आजचे गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 16 फेब्रुवारी 2024 Cotton rate

मंडी हिमतनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 6705
जास्तीत जास्त दर- 7440
सरासरी दर- 7072.5

मंडी जेतपूर (जि. राजकोट)
राज्य गुजरात
जात- कापूस (न न केलेले)
कमीत कमी दर- 5690
जास्तीत जास्त दर- 7390
सरासरी दर- 7040

मंडी पालीताना
राज्य गुजरात
जात- एचबी (जिन केलेला)
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 7100
सरासरी दर- 6050

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- HB (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 5030
जास्तीत जास्त दर- 7230
सरासरी दर- 6130

मंडी सिद्धपूर
राज्य गुजरात
जात- HY4 (बिनधास्त)
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7300
सरासरी दर- 6650

मंडी धरी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 5255
जास्तीत जास्त दर- 7155
सरासरी दर- 6205

मंडी राजुला
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 6250

मंडी मोरबी
राज्य गुजरात
जात- स्थानिक
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 6750

मंडी सावरकुंडला
राज्य गुजरात
जात- नर्म बीटी कापूस
कमीत कमी दर- 6255
जास्तीत जास्त दर- 7505
सरासरी दर- 6880

मंडी राजकोट
राज्य गुजरात
जात- नर्म बीटी कापूस
कमीत कमी दर- 5700
जास्तीत जास्त दर- 7555
सरासरी दर- 6627.5

मंडी वीSNगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 7425
सरासरी दर- 6212.5

मंडी भावनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5400
जास्तीत जास्त दर- 7190
सरासरी दर- 6295

मंडी बगसरा
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 7475
सरासरी दर- 6362.5

मंडी जंबुसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 6600
सरासरी दर- 6400

मंडी जंबुसर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6200
जास्तीत जास्त दर- 6600
सरासरी दर- 6400

मंडी वीSNगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5625
जास्तीत जास्त दर- 7205
सरासरी दर- 6415

मंडी ध्रोळ
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7380
सरासरी दर- 6690

मंडी अमीरगड
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 6810
सरासरी दर- 6810

मंडी अमरेली
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 7425
सरासरी दर- 6855

मंडी जाम खंबालिया
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7250
सरासरी दर- 6875

मंडी कोडिनार(डोल्लासा)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5985
जास्तीत जास्त दर- 7285
सरासरी दर- 6970

मंडी कालावाड
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7550
सरासरी दर- 7025

मंडी तळोद
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6900
जास्तीत जास्त दर- 7165
सरासरी दर- 7033

मंडी भेषन
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7405
सरासरी दर- 7050

मंडी जामनगर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6575
जास्तीत जास्त दर- 7750
सरासरी दर- 7175

मंडी वांकानेर
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7350
सरासरी दर- 7200

मंडी विजापूर (गोज्जरिया)
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 7215
जास्तीत जास्त दर- 7215
सरासरी दर- 7215

मंडी हलवड
राज्य गुजरात
जात- इतर
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7450
सरासरी दर- 7250

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *