कापुस बाजार भाव

NEW आजचे गुजरात राज्यातील कापूस बाजार भाव 20 जानेवारी 2024 Cotton rate

मंडी जूनागड
राज्य गुजरात
जात- कापूस (बिनगिनी)
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 6585
सरासरी दर- 5850

मंडी हिमायतनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (बिनगिनी)
कमीत कमी दर- 6705
जास्तीत जास्त दर- 7275
सरासरी दर- 6990

मंडी धोराजी
राज्य गुजरात
जात- कापूस (एच.बी.)(बिनगिनी)
कमीत कमी दर- 4630
जास्तीत जास्त दर- 7105
सरासरी दर- 6680

मंडी धारी
राज्य गुजरात
जात- कापूस (स्थानिक)
कमीत कमी दर- 5155
जास्तीत जास्त दर- 7110
सरासरी दर- 5925

मंडी मोरबी
राज्य गुजरात
जात- कापूस (स्थानिक)
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7450
सरासरी दर- 6725

मंडी राजकोट
राज्य गुजरात
जात- कापूस (नरमा बी.टी.)
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 7400
सरासरी दर- 6950

मंडी कपडवाण
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 4000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 5000

मंडी जंभुसर (कावी)
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5600
जास्तीत जास्त दर- 6200
सरासरी दर- 5800

मंडी जंभुसर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5800
जास्तीत जास्त दर- 6200
सरासरी दर- 6000

मंडी बागसरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 7250
सरासरी दर- 6125

मंडी विसावदर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5625
जास्तीत जास्त दर- 7055
सरासरी दर- 6340

मंडी विसनगर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7345
सरासरी दर- 6672

मंडी कलावाद
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7390
सरासरी दर- 6695

मंडी कोडीनार(डॉलासा)
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5400
जास्तीत जास्त दर- 7175
सरासरी दर- 6750

मंडी ढोल
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6250
जास्तीत जास्त दर- 7500
सरासरी दर- 6875

मंडी निझार
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6805
जास्तीत जास्त दर- 7102
सरासरी दर- 6945

मंडी तालोद
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 6800
जास्तीत जास्त दर- 7100
सरासरी दर- 6950

मंडी हळवाद
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7265
सरासरी दर- 7000

मंडी बाबरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5875
जास्तीत जास्त दर- 7330
सरासरी दर- 7055

मंडी वणकेर
राज्य गुजरात
जात- कापूस (इतर)
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7365
सरासरी दर- 7200

मंडी थारा (शिहोरी)
राज्य गुजरात
जात- कापूस RCH-2
कमीत कमी दर- 5000
जास्तीत जास्त दर- 6750
सरासरी दर- 5875

मंडी ध्राग्रधरा
राज्य गुजरात
जात- कापूस RCH-2
कमीत कमी दर- 6500
जास्तीत जास्त दर- 7005
सरासरी दर- 6752

मंडी थारा
राज्य गुजरात
जात- कापूस RCH-2
कमीत कमी दर- 7000
जास्तीत जास्त दर- 7125
सरासरी दर- –

मंडी तलजा
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 5250
जास्तीत जास्त दर- 7055
सरासरी दर- 6155

मंडी जसदण (विछिया)
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 5750
जास्तीत जास्त दर- 7200
सरासरी दर- 6475

मंडी महुवा (स्टेशन रोड)
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 6110
जास्तीत जास्त दर- 6860
सरासरी दर- 6485

मंडी चोटिला
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 6000
जास्तीत जास्त दर- 7000
सरासरी दर- 6650

मंडी जसदण
राज्य गुजरात
जात- कापूस शंकर 6 (बी) 30mm बारीक
कमीत कमी दर- 5500
जास्तीत जास्त दर- 7125
सरासरी दर- 6700

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *